Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hukukun Temel Kavramlari SAU 601 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Aynaz UĞUR
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.
Course Content Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukuku’nun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayırt eder. Örnek Olay, Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Hukuk sistemlerini sayar ve her birinin özelliklerini sıralar. Tartışma, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Yaptırımın ne anlama geldiğini bilir ve etkili bir yaptırımda bulunması gereken özelliklere ilişkin yorumlar yapar. Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Tartışma, Ödev, Sınav ,
4 Kamu hukuku ile özel hukukun karşılaştırmasını yapar. Tartışma, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Hukuk kurallarını hiyerarşik olarak sıralar. Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Anayasa, kanun ve kanun hükmünde kararnameyi tanımlar ve aralarındaki farklılıkları tespit eder. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
7 Tüzük ve yönetmelikleri, denetimleri ve yapan organ açısından karşılaştırır. Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Hukuk kurallarının geriye yürümemesinin nedenini analiz eder. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
9 Eylem ehliyetinin koşullarını bilir ve kişileri eylem ehliyetleri yönünden sınıflandırır. Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Kendisine bir hukuk kuralı verildiğinde bunun emredici mi, ilga edici mi, tanımlayıcı mı, yetkilendirici mi olduğunu tespit eder. Tartışma, Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
11 Türk hukuk sisteminin sorunları hakkında yorumlarda bulunur. Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
2 Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
3 Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
4 Başlıca hukuk sistemleri Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
5 Hukukun temel kollara ayırımı Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
6 Özel hukuk bilgisi (I) Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
7 Özel hukuk Bilgisi (II) Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
8 Kamu hukuku bilgisi Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
9 ARASINAV Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
10 Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
11 Hukukun çeşitli açılardan uygulanması Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
12 Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
13 Hukuksal işlem ve eylemler Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
14 Hukukta sorumluluk Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
Resources
Course Notes 1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008.<br>2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005.<br>3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.<br>4- Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara 2006.<br>5- A. Ş. Gözübüyük, Hukuka Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 5