Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dinler Tarihine Giriş ORT 517 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dinler tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını hazırlayan ortam, onu dinle ilgilenin diğer bilim dallarından ayıran farkları ve dünyadaki büyük dini gelenekler hakkında öğrenciyi bilgilendirmek.
Course Content On dokuzuncu yüzyıl öncesi din araştırmaları; dinler tarihinin müstakil bir araştırma alanı olarak ortaya çıkışı; Dinler tarihi araştırmalarında yaşanan teorik gelişmeler ve bunlar üzerinde, bilim algısında yaşanana değişikliklerin etkisi.
Yaşayan dünya dinleri: Hinduizm, Budizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 On dokuzuncu yüzyıl öncesinde dinle ilgili araştırmalar
2 Dinler tarihinin müstakil bir çalışma alanı olarak ortaya çıkışı
3 Pozitivistik/evrimci bilim anlayışı ve din çalışmaları üzerindeki etkisi
4 Bilim felsefesinde yaşanan değişimler ve bunun din araştırmalarına etkisi
5 Din araştırmalarındaki ana yaklaşımlar (tarihsel, karşılaştırmalı)
6 Din araştırmalarındaki ana yaklaşımlar (fenomenoloji, feminist, bilişsel)
7 Yaşayan Dünya dinleri, Giriş
8 Sınav
9 Hinduizm
10 Budizm
11 Budizm
12 Hıristiyanlık
13 Islam
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes Ders Notları
Course Resources [1] Fuat Aydın (derleyen çev.) Dinler Tarihi İncelemelerinde Çağdaş Yaklaşımlar, Eski Yeni Yayınları, Ankara 2013. [2] James L. Cox, Kutsalı İfade Etmek, çev. Fuat Aydın, İz yayınları, İstanbul.
[3] William Paden, Kutsalın Yorumu, Abdurrahman Kurt, Sentez Yayınları, İstanbul 2008.
[4] Eric Sharpe, Dinler Tarihi, Tarihsel Bir Anlatı, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, Sakarya.
[5] Fuat Aydın, “ Hinduzim ve Budizm”, Yaşayan Dünya Dinleri, Ders Notları.
[6] Fuat Aydın, Yahudilik, İnsan Yayınları, İstanbul.
[7] Fuat Aydın, Hırıstiyanlık, Dinler Tarihi Ders Notları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6