Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanlilarda Yönetim ve Organizasyon (1300-1750) OMM 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p>yok</p>
Recommended Optional Courses <p>yok</p>
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. ÜMİT EKİN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Fatma KOÇAK

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Osmanlı Devleti´nde yönetim ve örgütlenmenin tanınması

Course Content

Osmanlı Devleti´nin yapısı, kurumları ve teşkilatı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 , , , ,
2 , , , , ,
3 , , , , ,
4 , , , , ,
5 , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Devleti´nde Yönetim Organizasyonu ve Hanedan
2 Osmanlı Sisteminin Özü: Timar
3 Osmanlı Sarayı: Enderun ve Bîrun
4 Divan-ı Hümayun
5 Osmanlı Ordusu: Merkez Kuvvetleri
6 Osmanlı Ordusu: Taşra Kuvvetleri
7 Osmanlı Deniz Gücü (1300-1600)
8 Osmanlı Deniz Gücü (1600-1750)
9 ARASINAV
10 Osmanlı Bürokrasisi: Kalemiye
11 Osmanlı Maliye Teşkilatı
12 Osmanlı İlmiye Teşkilatı
13 Klasik Dönem Islahat Hareketleri
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>yok</p>
Course Resources

[1] Halil İNALCIK, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)
[2] Ö. L. BARKAN, ?Timar? İA, Cilt 12/1, sf. 286-333.
[3] İ.Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devleti?nin Saray Teşkilatı
[4] M. Ali ÜNAL, Osmanlı Müesseseleri Tarihi
[5] Abdülkadir ÖZCAN, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Cilt 1, Ed. E. İhsanoğlu
[6] İdris BOSTAN, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği
[7]Daniel PANZAC, Yelkenli Gemilerin Altın Çağında Osmanlı Donanmasına İnsan Gücünün Sağlanması (1660-1850)
[8]Cornell FLEISCHER, Tarihçi Mustafa Âli: Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600
[9] Carter FINDLEY, Kalemiyeden Mülkiyeye
[10] İ.Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devleti?nin İlmiye Teşkilatı
[11] Mehmet ÖZ, Osmanlı?da Çözülme ve Gelenekçi Yorumları, İstanbul 1997.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 25 25
Final 1 20 20
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6