Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanlilarda Yönetim ve Organizasyon (1300-1750) OMM 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ÜMİT EKİN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Fatma KOÇAK

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Osmanlı Devleti´nde yönetim ve örgütlenmenin tanınması

Course Content

Osmanlı Devleti´nin yapısı, kurumları ve teşkilatı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Performans Görevi,
3 Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Devleti´nde Yönetim Organizasyonu ve Hanedan
2 Osmanlı Sisteminin Özü: Timar
3 Osmanlı Sarayı: Enderun ve Bîrun
4 Divan-ı Hümayun
5 Osmanlı Ordusu: Merkez Kuvvetleri
6 Osmanlı Ordusu: Taşra Kuvvetleri
7 Osmanlı Deniz Gücü (1300-1600)
8 Osmanlı Deniz Gücü (1600-1750)
9 ARASINAV
10 Osmanlı Bürokrasisi: Kalemiye
11 Osmanlı Maliye Teşkilatı
12 Osmanlı İlmiye Teşkilatı
13 Klasik Dönem Islahat Hareketleri
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>yok</p>
Course Resources

[1] Halil İNALCIK, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)
[2] Ö. L. BARKAN, ?Timar? İA, Cilt 12/1, sf. 286-333.
[3] İ.Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devleti?nin Saray Teşkilatı
[4] M. Ali ÜNAL, Osmanlı Müesseseleri Tarihi
[5] Abdülkadir ÖZCAN, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Cilt 1, Ed. E. İhsanoğlu
[6] İdris BOSTAN, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği
[7]Daniel PANZAC, Yelkenli Gemilerin Altın Çağında Osmanlı Donanmasına İnsan Gücünün Sağlanması (1660-1850)
[8]Cornell FLEISCHER, Tarihçi Mustafa Âli: Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600
[9] Carter FINDLEY, Kalemiyeden Mülkiyeye
[10] İ.Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devleti?nin İlmiye Teşkilatı
[11] Mehmet ÖZ, Osmanlı?da Çözülme ve Gelenekçi Yorumları, İstanbul 1997.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 25 25
Final 1 20 20
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6