Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam Kurumlari Tarihi ORT 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN
Course Lecturers Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN,
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Müslüman toplumların kurumlar açısından geçirdikleri dönemleri öğrenerek çağımıza nasıl ışık tutulabileceğini belirlemek
Course Content VII. Asırdan günümüze kadar gelen kurumların ele alınarak fonksiyonlarının ortaya konulması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medine Şehir-Site Devletini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Vergi müessesesinin ortaya çıkışını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Askeri teşkilatın unsurlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Emevi siyasi teşkilatı hakkında bilgiler verir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev,
5 Emevî ve Abbasilerde idarî teşkilatları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev,
6 Vezirlik ve Emirulümeralık müesseselerinin temel özelliklerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
7 Fütüvvet ve Ahilik müessesesini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev,
8 Tekkeler hakkında bilgiler verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
9 Divanlar hakkında genel değerlendirmeler yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Medine Şehir-Site Devleti
2 İslamda vergi müessesesinin ortaya çıkışı
3 H. I. Asırda Askerî Teşkilat
4 Emevilerde siyasi teşkilat
5 Emevi ve Abbasilerde İdari teşkilat
6 Ortaçağda Berid Teşkilatı
7 Hisbe Teşkilatı
8 Vezirlik-Emirülumeralık müessesesi
9 Ara Sınav
10 Camiler ve Fonksiyonları
11 Fütüvvet ve Ahilik Müessesesi
12 Tekkeler
13 Kütüphaneler
14 Divanlar
Resources
Course Notes
Course Resources Cahit Baltacı, İslâm Medeniyeti Tarihi, İstanbul 2005
Şevki Ebu Halil, İslam ve Dünya Medeniyetleri Tarihi, (trc. A. Aydın), İstanbul 2005, Bilge Adam Yayınları
Bekir Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, İstanbul 2004, Litra Yayınları
İ. Aycan, Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, Ankara 2003, İlahiyat Yayınları
F. Sezgin, İslamda Bilim ve Teknik, Ankara 2007, Kültür Bakanlığı Yayınları.
H.A.R. Gibb., İslâm Medeniyeti Üzerine Araştırmalar.
Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslâm Medeniyeti, İstanbul 2000.
H. G. S. Hodgson, İslâmın Serüveni, İstanbul 1993, İz Yayınları
Week Documents Description size
0 ders_tavsiye_kitaplar ders kitabı adı 0.06 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6