Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Kültür Tarihi ORT 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HAŞİM ŞAHİN
Course Lecturers
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Tarihi süreç içinde edinilen kültürel değerlerin insan ve toplum yaşamına etkilerinin incelenmesi
Course Content Tarihi süreç içinde oluşan kültürel değerler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Kültür Tarihine ilişkin kavramları tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
2 Türk Kültür Tarihi unsurlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Kültürel unsurları somut olaylara uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Türk kültürüne ilişkin genel bilgiler edinir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
5 Batılılaşmanın Türk kültürüne etkilerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Atlı-göçebe kültürden yerlkeşik kültüre geçişi analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Amacı, Kaynakları ve kültür kavramı [1] Sayfa 9-32
2 İç Asyada M.Ö. I. Bin yılda Türklere atfedilen kültürler [6] Sayfa 3-42
3 Hun, Kuşan ve Tabgaç devrinde Türk kültürü [6] Sayfa 43-74
4 Göktürk devrinde ve sonraki yarı göçebe Türk kültürü [7] Sayfa 127-202
5 Batı Türk ve Uygur yerleşik kültürü [6] Sayfa 117-142
6 İslami devirde İran ve Türkistanda Türk kültürü [6] Sayfa 143-185
7 Karahanlı ve Gazneli devrinde Türk kültürü [8] Sayfa 87-210
8 Büyük Selçuklu devrinde Türk kültürü [8] Sayfa 281-350
9 ARASINAV
10 Anadolu Selçuklu devrinde Türk kültürü [9] Sayfa 1-60
11 Selçuklular - Anadolu ekseninde, Selçuklulardan sonra gelişen Türk kültürü [8] Sayfa 383-452
12 Beylikler ve Osmanlıların kuruluş devrinde Türk kültürü [8] Sayfa 453-550
13 Osmanlıların yükselme devrinde Türk kültürü [10] Sayfa 441-512
14 Batılılaşma döneminde Türk kültürü, değerlendirme [11] Sayfa 1-200
Resources
Course Notes
Course Resources [1] İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1997.
[2] Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri 2, Ankara 2003.
[3] Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1998.
[4] Abdulkadir İnan, Eski Türk Dini, İstanbul 1976.
[5] Bahaaddin Ögel, Türk Devlet Anlayışı, Ankara 1982.
[6] Emel Esin, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1977.
[7] Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1984.
[8] Mustafa Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977.
[9] Aydın Taneri, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı, Konya 1977.
[10] Heyet, Osmanlı Devleti Tarihi, İstanbul 1998
[11] İlber Ortaylı, Batılılaşma Yolunda, İstanbul 2007.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6