Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
II.Meşrutiyetten Cumhuriyete Sos.Yar. Politikalari TCT 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses YOK
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. SAFİYE KIRANLAR
Course Lecturers Prof.Dr. SAFİYE KIRANLAR,
Course Assistants YOK
Course Category
Course Objective Türkiyenin savaş yıllarını içeren sosyal tarihi ve o dönemin sosyal politikalarının analiz edilmesi
Course Content Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiyede sosyal siyaset, sosyal yardım anlayışı
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal yardım ve ilgili kavramları tanımlayabilir , , , ,
2 II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Türkiyedeki sosyal yardım politikalarının genel seyrini özetleyebilir , , , ,
3 Belirtilen dönem aralığındaki sosyal yardım anlayışı hakkında değerlendirmeler yapabilir , , , ,
4 Belirtilen dönem aralığındaki sosyal yardım anlayışının günümüz sosyal yardım anlayışıyla olan benzerliklerini ve farklılıklarını değerlendirebilir , , , ,
5 Geçmişteki sosyal yardım politikalarıyla günümüz sosyal yardım politikaları hakkında analizler yapabilir , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 II. Meşrutiyetin ilanından sonra sosyal yardım uygulamaları ve İttihat ve Terakki Hükümetinin getirdiği yeni sosyal yardım anlayışı
2 Birinci Dünya ve Kurtuluş savaşı yıllarında sosyal yardım anlayışı ve muhtaçlığı belirleyen şartların ortaya konması
3 Savaş yıllarında sosyal yardım kapsamında değerlendirilen gruplar I: Dul kadınlar ve yetimler
4 Savaş yıllarında sosyal yardım kapsamında değerlendirilen gruplar II: Dilenciler, serseriler, muhacirler, felaketzedeler
5 Sosyal yardım alanındaki kurumsal yapılanmalar I: Darüleytamlar, darülacezeler
6 Yardım cemiyetlerinden Hilal-i Ahmer ve etkinlikleri
7 Yardım cemiyetlerinden Himaye-i Etfal ve Fukaraperver Cemiyetleri
8 Türkiyede Sıhhat ve Muavenet-i İctimaiye teşkilatının kurulması ve geçirdiği evreler
9 ARASINAV
10 Yabancı devlet ve kuruluşlarının sosyal yardım faaliyetleri
11 Yardım kampanyaları ve yardım organizasyonları
12 Devletin sosyal yardıma ayırdığı ödenekler
13 Sosyal yardım uygulama ve harcamalarında görülen suistimaller
14 Geçmiş ve günümüz sosyal yardım politikalarının karşılaştırılması
Resources
Course Notes Safiye Kıranlar, Savaş Yıllarında Türkiyede Sosyal Yardım Faaliyetleri (1914-1923), Basılmamış Doktora Tezi (İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 2005)
Course Resources 1. Alen Duben-Cem Behar, İstanbul Haneleri Evlilik, aile ve doğurganlık 1880-1920, İstanbul 1998
2. Amy Singer, Osmanlıda Hayırseverlik Kudüste Bir Haseki Sultan İmareti, İstanbul 2004
3. Bilge Criss, İşgal Altında İstanbul 1918-1923, İstanbul 2000
4. İrfan Orga, :Bir Türk Ailesinin Öyküsü, İstanbul 1990
5. Nadir Özbek, Osmanlı İmparatoluğunda Sosyal Devlet, Sosyal İktidar ve Meşruiyet, İstanbul 2002
6. Nazif Öztürk, Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, Ankara 1995
7. Nuran Yıldırım, İstanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi, İstanbul 1996
8. Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul 1996.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6