Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam Medeniyetleri Tarih ORT 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses YOK
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN
Course Lecturers
Course Assistants YOK
Course Category
Course Objective İslam Medeniyetinin genel konularını ortaya koymak, medeniyet hakkında toplu bilgi vermek.
Course Content VII. Asırdan günümüze kadar gelen ve yaşayan medeniyetlerin tanıtılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medeniyet ve Kültür Tarihine ilişkin temel kavramları tanımlar , , ,
2 Ortaya çıkan sosyal ve kültürel gelişmelerin fonksiyonlarını açıklar , , , ,
3 Bilimsel ve kültürel gelişmeleri değerlendirir , , , ,
4 Bu gelişmelerin tgünümüzdeki gelişmelerle bağdaşıp bağdaşmadığını ortaya çıkarır , , , , ,
5 Ortaçağ İslâm dünyasındaki giyim kuşam farklılıklarını değerlendirir , , ,
6 Ortaçağdaki tercüme faaliyetlerini karşılaştırır , , , ,
7 Ortaçağdaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini karşılaştırır , , , , ,
8 Medeniyetlerin etkileşimlerini açıklar , , , ,
9 İslâm medeniyetinin doğuşunu ortaya koyar , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İslam öncesi Araplarda siyasi ve dini hayat
2 Kültür ve medeniyet arasındaki farklar
3 İslam medeniyetinin doğuşu
4 Halife ve Hilafet Meselesinin ortaya çıkışı
5 Ortaçağ İslam dünyasında tıp
6 Ortaçağ İslam dünyasında Eğitim ve Öğretim
7 Ortaçağ İslam dünyasında Giyim ve Kuşam
8 Tercüme faaliyetleri (Beytül- Hikme)
9 Ara Sınav
10 Emeviler Döneminde şiir ve Edebiyat
11 Emevi-Abbası Döneminde İmar faaliyetleri
12 Vakıf sisteminin ortaya çıkışı
13 H. I. Asırda Toprak sistemi
14 İslam Medeniyetinin Batıya Etkisi
Resources
Course Notes
Course Resources Cahit Baltacı, İslâm Medeniyeti Tarihi, İstanbul 2005
Şevki Ebu Halil, İslam ve Dünya Medeniyetleri Tarihi, (trc. A. Aydın), İstanbul 2005, Bilge Adam Yayınları
Bekir Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, İstanbul 2004, Litra Yayınları
İ. Aycan, Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, Ankara 2003, İlahiyat Yayınları
F. Sezgin, İslamda Bilim ve Teknik, Ankara 2007, Kültür Bakanlığı Yayınları.
H.A.R. Gibb., İslâm Medeniyeti Üzerine Araştırmalar.
Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslâm Medeniyeti, İstanbul 2000.
H. G. S. Hodgson, İslâmın Serüveni, İstanbul 1993, İz Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6