Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeniçağda Kirim ve Kafkasya YEN 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YÜCEL ÖZTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Bu derste, Kafkasya’nın stratejik önemi, Kafkasya’da gelişen Türk kültür ve medeniyeti, Kırım Hanlığı’nın kuruluşu, gelişmesi, bu konuda verilen mücadelelerin kavratılması amaçlanmıştır.
Course Content Bu derste, Kafkasya’nın cağrafyası, stratejik konumu, Kafkasya’nın siyasî, etnik, kültür ve medeniyet tarihi üzerinde durulacaktır. İkinci aşamada Kafkasya’da verilen mücadeleler anlatılacaktır. Üçüncü aşamada Kırım Yarımadası ve burada kurulan Kırım Hanlığı’nın tarihi üzerinde durulacaktır. Nihai olarak Kırım Hanlığı’nın gerileyişi ve Rus yayılması ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kafkasya ve Türk kültür medeniyetinin gelişim seyri arasında ne gibi ilişkilerin bulunduğunu belirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Kafkasya’nın etnik mozayiğini teşkil eden topluluklarla Anadolu’nun nüfus yapısın meydana getiren etnik unsurlar arasında ne gibi yakınlıkların mevcut olduğunu belirler. Tartışma, Soru-Cevap, Benzetim, Anlatım, Sınav ,
3 Kafkasya’da Türk egemenliğinin yerine Rus egemenliğinin geçiş süreçlerinde meydana gelen olayların Kafkas ve Türk halkları arasında meydana getirdiği ortak kimlik anlayışını vurgular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
4 Kırım Hanlığı ile Osmanlı Türklüğü arasına ortaya çıkan ortak tarihin günümüzde nasıl bir bilincin konusu olabileceğini sorgular Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Kırım Hanlığı ve coğrafyasının geçmişte olduğu gibi günümüzde Türkiye Cumhuriyeti ile kültürel bir bağ içine girip giremiyeceğini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin, amacı, kapsamı, kaynakları, metodu
2 Kafkasya’nın coğrafi ve stratejik konumu ve ehemmiyeti.
3 Kafkasya’nın etnik yapısı
4 Tarihte Türkler ve Kafkasya
5 Tarihte İranlılar ve Kafkasya
6 Tarihte Ruslar ve kafkasya
7 Kafkasya hakimiyeti için Türk – Rus mücadeleleri
8 Kırım Yarımadası’nın coğrafi ve stratejik konumu
9 Ara sınav
10 Kırım Hanlığı’nın kuruluşu ve Osmanlı hakimiyetine girişi
11 Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Devleti bünyesinde gerçekleştirdiği askeri faaliyetler
12 Osmanlı – Kırım – Lehistan – Rus ilişkileri
13 II. Viyana Bozgunu sonrasında Kırım’ın gerilemesi
14 Kırım’ın Rus Hakimiyetine girmesi
Resources
Course Notes
Course Resources Howorth, Henry H, History of the Mongols from The 9th To the 19th Century, Part II, New York 1880. Berkok, İsmail, Tarihte Kafkasya, İstanbul 1958; Adji, Murat, Kaybolan Millet Deşt – i Kıpçak Medeniyeti (Türkçe’ye Çev. Zeynep Bağlan Özer), AKMBY, Ankara 2001; Kurat, A. Nimet, IV – XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavim ve Devletleri, Ankara 1972; Kurat, A. Nimet, Türkiye ve İdil Boyu, Ankara 1966; Öztürk, Yücel, Özü’den Tuna’ya Kazaklar, İstanbul 2004; Öztürk, Yücel, “Kırım Hanlığı”, Türkler, C. 8 (Editörler: Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 480 – 513
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6