Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye Biyoçeşitliliği BIY 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ UZUN
Course Lecturers Prof.Dr. ALİ UZUN,
Course Assistants

Bölüm Araştırma Görevlileri

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Türkiye´nin biyostratejik önemini kavrama ve bu bağlamda koruma ve kontrol etme becerisi geliştirme.

Course Content

Genetik kaynaklar, bitki ve hayvan grupları, omurgasız hayvanlar, tatlısu faunası, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerdeki mevcut durum; yapılan araştırmalar, karşılaşılan güçlükler ve teklifler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye biyoçeşitliliği öğrenmek Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Türkiye´nin faunistik çeşitliliğini öğrenmek Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Türkiye´nin floristik çeşitliliğini öğrenmek Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Gen, tür, ekosistem ve ekolojik işlevlerdeki çeşitliliği kavramak Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Biyoçeşitliliğin tanımını yapabilmek Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gen Çeşitliliği
2 Tür Çeşitliliği
3 Ekosistem ve Ekolojik İşlevlerdeki Çeşitlilik
4 Biyoçeşitliliğin Ekosistem İşlevleri Üzerindeki Yaraları ve Önemi
5 Biyoçeşitliliğin Ekonomik Yararları ve Önemi
6 Türkiye Biyoçeşitliliğinin Oluşum Süreci ve Sebepleri
7 Omurgasız Hayvanlar
8 Türkiye Herpetofaunası
9 Ara Sınav
10 Türkiye Ornitofaunası
11 Türkiye Memelileri
12 Tohumsuz Bitkiler
13 Tohumlu Bitkiler
14 Korumaya Dönük Çalışmalar
Resources
Course Notes <p>Anonim. T&uuml;rkiyenin Biyolojik Zenginlikleri, T&uuml;rkiye &Ccedil;evre Vakfı Yayını, 2005.</p>
Course Resources

Anonim. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Rehberi, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını, 2001.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama X
2 Konu üzerine uygulama yapabilme X
3 Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olma X
4 Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme X
5 Özgün konular belirleyebilme X
6 Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir. X
7 Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir. X
8 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
9 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
10 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
11 Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
12 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6