Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sismik Kaynak ve Spektrum Özellikleri JFM 523 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. GÜNDÜZ HORASAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yüksek lisans öğrencilerine sismik kaynak hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek ve kaynağın spektrum özelliğinden yararlanarak kaynakla ilgili diğer parametleri hesaplama yollarını öğretmek.
Course Content Doğal ve yapay sismik kaynak sınıflaması; Nokta kaynak ve alansal kaynak tanımı; Kaynak zaman fonksiyonu tanımı; Kaynak spektrumunun hesaplanması; Kaynak spektrumunun irdelenmesi; Alçak frekans genlik seviyesi, köşe frekansı ve yüksek frekans seviyesinin belirlenmesi; Kaynak spekrumundan yararlanarak diğer kaynak parametrelerinin elde edilmesi; Sismik moment, fay alanı, gerilme düşümü, yayılan enerjinin hesabı; Sismik spektrum ve kaynak parametreleri ile ilgili güncel makalelerin incelenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sismik olayları sınıflandırabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav ,
2 Sismik spektrumu yorumlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 Kaynak parametrelerini hesaplar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Doğal ve yapay sismik kaynakların sınıflaması
2 Nokta kaynak tanımı
3 Alansal kaynak tanımı
4 Kaynak zaman fonksiyonu tanımı
5 Kaynak spektrumunun hesaplanması
6 Kaynak spektumunun irdenmesi; Alçak frekans genlik seviyesinin belirlenmesi
7 Köşe frekansı ve yüksek frekans seviyesinin belirlenmesi
8 Kaynak spekrumundan yararlanarak diğer kaynak parametrelerinin elde edilmesi; Sismik momentin hesaplanması
9 Fay alanının hesabı
10 Gerilme düşümünün hesabı
11 Yayılan enerjinin hesabı
12 Sismik spektrum ve kaynak parametreleri ile ilgili güncel makalelerin incelenmesi
13 Sismik spektrum ve kaynak parametreleri ile ilgili güncel makalelerin incelenmesi
14 Sismik spektrum ve kaynak parametreleri ile ilgili güncel makalelerin incelenmesi
Resources
Course Notes Sismik kaynak ve spektrum özellikleri ile ilgili ders notu
Course Resources 1. Lay, T. & Wallace, T.C., 1995. Modern Global Seismology, Academic Press,
New York, p.521.

2. Aki, K. and Richards, P. G., 2002, Quantitative Seismology, University Science Books, 700p.

3. Aytin, G., 1984, Spektral Analiz Yöntemleri ile Kaynak Parametrelerinin Saptanması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
4. Horasan, G., A. Pınar, H.S. Kuleli, N. Türkelli, 1997, Determination of Source Parameters in Northwestern Turkey, The 29 th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth?s Interior (IASPEI), August 18-28, Thessaloniki, Greece, 99.
5. Hakemli dergilerde yayınlanmış ilgili makaleler.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Final 1 40 40
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6