Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teorik ve Uygulamali Sismoloji JFM 520 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. GÜNDÜZ HORASAN
Course Lecturers Prof.Dr. GÜNDÜZ HORASAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sismoloji alanında çalışmak isteyen öğrencilere sismoloji ile ilgili temel bilgileri vermek ve tez çalışmalarında kullanabilecekleri bilgi birikimini sağlamaktır.

Course Content

Elastodinamiğin temel özellikleri, Sismik dalgalar ve dalga eşitliğinin çözümü, Yerin serbest titreşimleri, Işın teorisi, Zaman-uzaklık eğrileri ve hesabı, Yansıyan ve kırılan dalgalar, Yansıma ve yayınım katsayıları, Sentetik sismogramlar, Sismolojide ters problem çözümü

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Elastodinamiğin temel özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
2 Sismik dalgaları tanır ve dalga eşitliğini çözebilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Işın teorisini ve önemli tanımları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Zaman-uzaklı grafiğini ve yer içindeki hızları hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Sismolojide düz ve ters problem çözümünü açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav ,
6 Sentetik sismogramların hesaplama yöntemlerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Elastodinamiğin temel özellikleri; Gerilme, yamulma, Hooke yasası 1. Hafta Sunusu
2 Temel elastotodinamik denklem 2. Hafta Sunusu
3 Sismik dalgalar; Cisim dalgaları, 3. Hafta Sunusu
4 Yüzey dalgaları, dispersiyon, faz ve grup hızı 4. Hafta Sunusu
5 Dalga eşitliğinin kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda çözümü 5. Hafta Sunusu
6 Yerin serbest titreşimleri 6. Hafta Sunusu
7 Işın torisi hakkında temel kavramlar; Işın serileri, Snell kanunu , Fermat prensibi, Huygens prensibi, ışın parametresi, eğrilik yarıçapı ve hesabı 7. Hafta Sunusu
8 Zaman-Uzaklık eğrileri ve hesabı, indirgenmiş zaman-uzaklık 8. Hafta Sunusu
9 Yansıyan ve kırılan dalgalar, Baş dalgaları, Arayüzeyi sıyırıp geçen (Grazing) ışınlar, Sürünen (Creeping) ışın, Girişen baş dalgaları, Işın tübü, Kostik (Caustics), Gölge bölgesi 9. Hafta Sunusu
10 Yansıma ve yayınım katsayıları 10. Hafta Sunusu
11 Sentetik sismogramlar ve hesaplama yöntemleri 11. Hafta Sunusu
12 Ters ve düz problem tanımı, sismolojide ters problem çözümüne örnekler 12. Hafta Sunusu
13 İlgili konularda çeşitli makalelerin incelenmesi 13. Hafta Sunusu
14 İlgili konularda çeşitli makalelerin incelenmesi 14. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes
Course Resources

[2]Cerveny, V., I. A. Molotkov, I. Psencik, 1977, Ray Method in Seismology, Univerzito Karlova.
[3]Aki, P.G. Richards, 1980. Quantitative Seismology, Theory & Methods, V1, V2, Freeman and Company.
[4]Lay, T. and C. Wallace, 1995, Modern Global Seismology, Academic Press.
[5]Ergin, K., 1995. Advanced Seismology (Rays and waves), TÜBİTAK, Marmara Research center, Department of Earth Science.
[6]Shearer, P.M., 1999. Introduction to Seismology, Cambridge Univ. Press.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 18 18
Ödev 1 16 16
Final 1 25 25
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6