Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler CEM 531 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. MERAL YURTSEVER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders ile membran teorisi, teknolojisi, membran çeşitleri, arıtma mekanizması, Çevre Mühendisliğinde uygulamaları, membran teknolojisinin kullanımında işletme ve çevre problemleri gibi konuların anlatılması amaçlanmaktadır.
Course Content Membran teorisi ve teknolojisi, Membranların arıtma mekanizması, Membran hazırlama metotları, Membran proses tipleri, Çevre Mühendisliğinde Membran uygulamaları vb. konular.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Membran teorisi, teknolojisi konularında detaylı bilgi kazandırmak , , , , , ,
2 Çevre Mühendisliğinde Membran uygulamaları becerilerini kazandırmak , , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Membran teorisi ve teknolojisi
2 Membranların arıtma mekanizması
3 Membran hazırlama metotları
4 Membran modül dizaynı ve karakteristikleri
5 Membranlarda kütle transferi, Konsantrasyon polarizasyonu
6 Membran proses tipleri (mikrofiltrasyon; ultrafiltrasyon; nanofiltrasyon; pervaporasyon; gaz permeasyonu)
7 Membran proses tipleri (diyaliz; elektrodiyaliz; ters ozmos; sıvı membranlar; biyolojik membran ilkeleri; yeni teknikler)
8 Membran proseslerin sınıflandırılması
9 Suların arıtılmasında membran uygulamaları
10 Atıksuların arıtılmasında membran uygulamaları
11 Endüstriyel atık suların entegre arıtımında membran teknolojisi
12 Çevre Mühendisliğinde membranların potansiyel kullanımı
13 Çevre Mühendisliğinde membranların potansiyel kullanımı
14 Membran kullanımının ekonomisi ve maliyeti
Resources
Course Notes 1) Metcalf&Eddy, Wastewater Engineering Treatment Disposal Reuse, 1991.<br>2) Mulder, M., Basic Principles of Membrane Technology, Kluwer Academic Publisher, 1996.<br>3) Membrane technology in water and wastewater treatment/ ed. P. Hillis, Cambridge, UK: Royal Society of Chemistry, 2000.<br>4) R.D. Noble, S.A. Stern, Membrane Separations Technology: Principles and Applications.
Course Resources Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yer alan makaleler.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Kısa Sınav 1 20 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 25 25
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6