Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Etnomüzikoloji TBB 308 6 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN
Course Lecturers Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bir kültür ya da alt kültürün müziğini, seslerini, ses aralıklarını, icra biçimini, içinde geliştiği kültürle ilişkisini, çeşitli açılardan inceleyen ve diğer kültürlerin müzikleriyle karşılaştıran bilim dalıdır. 1880’li yllarda araştırmacılar önce bu alana karşılaştırmalı Müzikoloji dediler. Endonezya müziği konusunda uzman olan Hollandalı Jaap Kunst 1950’li yıllarda  Etnomüzikoloji terini türetti. 1956 yılında dünya müziğiyle ilgilenen antropolog ve müzisyenler Etnomüzikoloji Derneği’ni kurdular. Zamanla etnomüzikolojinin çalışma alanı genişledi. Bugün; Geleneksel Türk Müzikleri (Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği), Yakın Doğu Müzikleri (Şark Müzikleri), Uzak Doğu Müzikleri (Japonya, Çin vb. Sanat Müzikleri), İngiliz Halk şarkıları, Yeni Gine Kabileleri Müziği, Afrika Saray Müziği, Caz Müziği, Avrupa ve Amerika Popüler Müziğinin Toplumsal ve Ticari Yapısı gibi çeşitli konuları kapsayan bir bilim dalıdır.

Course Content

Gelmiş geçmiş müzikal değerlerler üzerine araştırmalar yapmayı öngören bilim alanı. etnomüzikoloji,insanlığın geçmişte ürettiği bütün müzik tür ve çeşitlerini, müzik sistemlerini, belirli bilimsel yöntemlerle saptamayı, tanımlamayı, bulgu ve belgelerle aydınlatmayı, değişim sürecini değerlendirmeyi görev alanı olarak seçmiş bir bilim dalıdır. antropoloji ve folklor gibi dallardan yararlanarak müzikal değerlerin tarih içindeki yerini belirler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencinin bu derstte öğrendiği kavramlar doğrultusunda etnomüzikolojik metinleri yorumlaması ve araştırması sağlanır. , , , , , , ,
2 Kültürel kodları, ürünleri söylemler üzerinden daha derinlemesine değerlendirme yapar. , , , , , , ,
3 Bilimsel ve sanatsal kapasitesini arttırarak sözlü ve yazılı uygulamalarla iletişim kurma becerisi kazanır. , , , , , , ,
4 Bilimsel ve sanatsal alanda gereksinim duyduğu metot, araştırma ve uygulamaları sahiplenerek yeni sonuçlar ortaya çıkarır. , , , , , , ,
5 Tarihsel mirasın kökten kopmadan koruyan yeni çalışmaların gelecek nesillere ulaştırma açısından değerlendirir. , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Etnomüzikoloji nedir? Kaynaklardan verilen bölümler üzerinden okuma çalışması ve araştırma yapmak
2 Etnomüzikolojinin Kapsamı Kaynakların değerlendirmesi
3 Etnomüzikolojiye Bazı Yaklaşımlar Yapılan çalışmalar üzerinde değerlendirmeler yapmak
4 Etnomüzikolojinin Tarihinde Eğilimler Çalışma alanları üzerine araştırmalar yapmak
5 Amerika Birleşik Devletleri'nde Etnomüzikoloji Etnomüzikolojinin kaynağı olan Amerikanın başlanğıç çalışmaları üzerine bilgi edinmek
6 ETNOMÜZİKOLOJİ BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLARI Bibliografya çalışmaları
7 Geçmişten Bazı Önemli Bilginler Üniversitelerde etnomüzikoloji alannında yapılan çalışmaları icelemek
8 Monografik yerler Günümüzde hedeflenen çalışmalar konusunda geleçeği tartışmak
9 Önemli Amerikan Katkıları Amerika ve diğer ülkelerin etnomüzikolojiye katkıları konusunda bilgi edinmek
10 Süreli Yayınlar Süreli yayınları takip etmek
11 Kaynakçalar Bibliografyaları belirleyip inceleme yapmak
12 Diskografi Müzikal kayıtları bulup keşfetmek
13 SAHA ÇALIŞMASI Performans uygulaması için saha araştırması yapmak
14 Saha Gezileri Türleri, Saha Çalışması İçin Bazı Öneriler Saha araştırması sonuçlarını paylaşmak
Resources
Course Notes
Course Resources

Bruno Nettl- Theory and Method Etnomusicology.

Ruth Stone-Theory for Ethnomusicology
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
Total 20
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 1 4 4
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6