Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikroişlemciler EEM 304 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER
Course Lecturers Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER, Dr.Öğr.Üyesi BURHAN BARAKLI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Temel mikroişlemci ve mikrodenetleyici mimari yapısının, sayısal ölçme/kontrol/kumanda işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan çevre birimlerine (ADC, DAC, PWM, EEPROM, SPI, vb.) sahip gelişmiş bir mikrodenetleyici mimarisinin öğrenilmesi, mimariye dayalı adresleme yöntemlerini kullanarak makine dilinde programlama yeteneğinin geliştirilmesi, kesme kaynaklarının kullanılabilmesi, problem çözüm algoritmalarının geliştirilmesi yeteneklerinin kazandırılması, disiplinler arası ilişki içeren ilgili senaryoya göre karmaşık mühendislik problemlerin çözümünde donanımsal ve yazılımsal tasarımların/çözümlerin üretilmesi
Course Content Temel mikroişlemci mimarisi ve mikro program, Mikrodenetliyici (Intel-8051) mimarisi ve adresleme modları, Hafıza ve RAM yapıları, Port donanımı, Kesme kaynakları, alt ve kesme hizmet programları, Zamanlayıcı/Sayıcılar, Gelişmiş mikrodenetleyici mimarisi ve çevre birimleri (ADC,DAC,PWM,POR,TIC,EEPROM, vb.) , Asenkron/Senkron seri ve SPI haberleşme
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gelişmiş mikrodenetleyici mimarisi ve çevre birimlerinin öğrenilmesi(ADUC841) Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Yazılım ve Donanım güvenliği sağlayabilme yeteneğinin geliştirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Disiplinler arası ilişki içeren karmaşık mühendislik problemleri için çözüm algoritmalarını geliştirme ve makine dilinde programlama yeteneğinin elde edilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Adresleme modları ve makine dilinin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Mikroişlemci/Mikrodenetleyici (intel-8051) mimarisinin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Dahili/Harici Hafıza ve RAM yapılarının öğrenilmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Kesme kaynaklarının öğrenilmesi ve kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
8 Asenkron/Senkron seri ve SPI haberleşme yeteneklerinin geliştirilmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mikroişlemciler ve Merkezi İşlem Birim (CPU) Mimarisi
2 Mikrodenetleyici (Intel-8051 ) ve Gelişmiş Mikrodenetleyici mimarisi (ADUC841)
3 Özel Fonksiyon Kaydediciler ve dahili RAM ve Yığın (Stack Pointer) yapıları
4 Adresleme modları ve Fonksiyonlarına göre Assembly Komut Kümeleri
5 Makina dili yapısı ve programlama
6 Alt program ve Yığın (Stack Pointer) işleyişi
7 Port yapıları ve fonksiyonları
8 Kesme kaynakları ve kesme hizmet programı
9 Zamanlayıcı/Sayıcılar
10 Darbe-genişlik modülasyon çevre birimi ve modları (PWM)
11 Analog-Dijital (ADC) /Dijital-Analog (DAC) çevre birimleri ve modları
12 Çift veri göstergesi (Dual-DPTR), Harici Hafızaların ( dahili RAM/EEPROM) kullanımı
13 Asenkron/Senkron seri, SPI haberleşme ve modları (UART ve SPI yapısı )
14 Yazılım ve Donanım Güvenliği
Resources
Course Notes Mikroişlemciler Ders Notu
Course Resources 1. The 8051 microcontroller : architecture, programming, and applications, Kenneth J Ayala
2. C and the 8051 , Thomas W. Schultz
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 3 3
Final 1 2 2
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 6