Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Kimyasi ve Laboratuvari II CVM 204 4 3 + 3 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL AYHAN ŞENGİL
Course Lecturers Prof.Dr. İSMAİL AYHAN ŞENGİL, Prof.Dr. ABDİL ÖZDEMİR, Dr.Öğr.Üyesi FÜSUN BOYSAN, NAZİRE PINAR TANATTI,
Course Assistants

Araş.Gör.Büşra ERDEN, Araş.Gör.Meryem AKSU, Araş.Gör.Gamze KATIRCIOĞLU, Araş.Gör. Muhammed HAS

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencilere Çevre Mühendisliği dalında kimya bilgisi vermek, okutulan konuları deneysel olarak uygulatmak ve laboratuar pratiği kazandırmak.

Course Content

Optik Esaslı Ölçüm Yöntemleri, Bulanıklık,Asidite,Alkalinite, Çözünmüş Oksijen,BOİ,KOİ,TeOİ,Fosfor,Hidrokarbonlar,Alkoller, Keton ve Aldehitler,Asitler ve Esterler,Aromatik Bileşikler,Azot ve Kükürtlü Bileşikler,Yağlar ve Sabunlar,Deterjanlar, Pestisitler, Protein ve Karbohidratlar ve laboratuvar uygulamaları:  Katı madde tayini, Asidite-Alkalinite tayini, Sertlik tayini, Çözünmüş oksijen- BOİ tayini, Kimyasal oksijen tayini, Renk tayini, Bulanıklık tayini, Azot Tayini, Toplam Fosfor Tayini, Yağ-Gres Tayini, Anyonik Yüzey Aktif Maddeler Tayini, Uçucu Yağ Asitleri Tayini, Gaz Analizleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Optik esaslı analiz yöntemleri ve uygulaması, Sularda bulanıklık,bulanıklık birimleri, bulanıklık ölçüm yöntemleri. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Asidite, alkalinite ve su sertliği parametrelerini tanır, analiz yöntemlerini bilir, uygular ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Organik bileşikleri ve fonksiyonel grupları tanır, fonksiyonel grupların özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Organik parametreleri tanır, teorik okisjen ihtiyacını (TeOİ) hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Aromatikleri; azot ve kükürtlü organik bileşikleri, yağları ve sabunları bilir, analiz yöntemlerini bilir, uygular ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Biyokimyasal oksijen ihtiyacını (BOİ) tanır ve analiz yöntemlerini bilir ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Hidrokarbonları, alkolleri, alkil halojenürleri, keton ve aldehitleri, asitler ve esterleri tanır Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Katı Madde Tayinini yöntemlerini bilir, uygular ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Sularda gaz çözünürlüğünü tanır,çözünmüş oksijen analiz yöntemlerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
10 Deterjanları, pestisidlerı, proteinleri ve karbohidratları tanır. analiz yöntemlerini bilir, uygular ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
11 Kimyasal oksijen ihtiyacını (KOİ) tanır, analiz yöntemlerini bilir, uygular ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
12 Fosfor parametresini tanır ve analiz yöntemlerini bilir ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Optik Esaslı Analiz Yöntemleri
2 Sularda Bulanıklık / Bulanıklık Tayini
3 Bulanıklık Birimleri, Bulanıklık Ölçüm Yöntemleri. / Katı Madde Tayini
4 Asidite / Asidite - Alkalinite Tayini
5 Alkalinite / Sertlik Tayini
6 Sularda Gaz Çözünürlüğü, Çözünmüş Oksijen ;Çevresel Önemi, Winkler Metodu / Çözünmüş Oksijen Tayini
7 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı; Analiz Yöntemleri ve Kinetiği / BOİ Tayini
8 Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Analiz Yöntemi ve Yorumlanması, Organik Parametreler / KOİ Tayini
9 Teorik Oksijen İhtiyacı; Hesaplama Yöntemi / Renk Tayini
10 Ara Sınav
11 Fosfor Parametresi; Çevresel Önemi ve Analiz Yöntemi / Fosfor Tayini
12 Hidrokarbonlar; Alkanlar, Elkenler ve Alkinler, Siklik Hidrokarbonlar / Yağ Gres Tayini
13 Alkoller, Alkil Halojenürleri, Keton Ve Aldehitler, Asitler Ve Esterler
14 Aromatik Bileşikler; Azot ve Kükürtlü Organik Bileşikler, Yağlar ve Sabunlar, Deterjanlar ve Pestisitler
Resources
Course Notes <p>&Ouml;zel Ders notları</p> <p>Boysan, F&uuml;sun, &Ccedil;evre Kimyası Lab.,Deney F&ouml;y&uuml; (Basılmamış)</p>
Course Resources

1. Eaton, A.D., Clesceri, L.S., Greenberg, A.E. Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, American Public Health 2. S.E.Manahan, Environmental Chemistry,Boca Raton: CRC Press LLC, 2000
3. Colin Baird, Michael Cann, Environmental Chemistry, W. H. Freeman, 3 edition, 2004Association, 1995.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 8
2. Kısa Sınav 8
3. Kısa Sınav 8
4. Kısa Sınav 8
1. Ödev 8
2. Ödev 8
3. Ödev 8
4. Ödev 8
5. Ödev 36
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 10 1 10
Ödev 10 1 10
Final 1 5 5
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6