Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Jeolojisi JFM 203 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT
Course Lecturers Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT, ÖMER HULUSİ DEDE,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Yer bilimlerinin ve zemin ile ilgili temel bilgileri Çevre Mühendisliği perspektifinde kavramak

Course Content

Giriş, Temel kavramlar, Jeoloji-Çevre İlişkileri, Yerkabuğu Oluşumu-Bileşimi, Mineraller- Kayaçlar, Doğal Kaynaklar ve Yerkabuğu ilişkisi, Nehirler, yeraltısuyu, Doğal afetler ve çevresel etkileri, Toprak ve çevre, Enerji kaynakları ve çevresel etkileri. Topoğrafik ve Jeolojik Haritalar, Madencilik faaliyetleri ve çevresel etkiler, Arazi kullanım planlaması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Jeolojik yapı ve doğal kaynaklar ilişkisini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Fiziksel ve kimyasal ayrışma/yıpranma süreçlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Doğal afetler ve jeolojik yapı ilişkisini anlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
4 Kayaçların yapısını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 jeolojik yapı ve zeminle ilgili uygulamaların çevresel etki süreçlerini öğrenir Soru-Cevap, Grup Çalışması, Proje / Tasarım,
6 Çevre mühendisine yönelik yer bilimleriyle ilgili temel kavramları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş (Jeolojinin tanımı, alt disiplinleri)
2 Yerkabuğunun oluşumu, yapısı, bileşimi
3 Mineraller, Kayaçlar
4 Yeraltısuyu Jeolojisi
5 Toprak; oluşumu, çeşitleri, erozyon
6 Nehirler ve taşkınlar, kıyılardaki süreçler
7 Depremler, tsunami
8 Ara sınav
9 Kitle hareketleri, Volkanlar
10 Madencilik faaliyetleri çevre etkileri
11 Enerji kaynakları-jeoloji-çevre etkileri
12 Arazi kullanım planları, topoğrafik ve jeolojik haritalar
13 Öğrenci performans ödev sunumları
14 Öğrenci performans ödev sunumları
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Ketin, İ. Genel Jeoloji, Cilt 1, Yerbilimlerine Giriş, İ.T.Ü. Matbaası, 1977, Gümüşsuyu, İstanbul.
2. Güleç, K. Mühendislikte Jeoloji, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 1980,İstanbul.
3. Tarhan, F. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, K.T.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1989, Trabzon.
4. Erguvanlı, K. Mühendislik Jeolojisi, Seç Yayın Dağıtım, 1994, İstanbul.
5. Keller, E.A., Çevre Jeolojisine Giriş, Pearlson Education, Inc., New York, 2005.

Week Documents Description size
1 JEOLOJİ-Giriş 2019 9.67 MB
0 Yerküre SON 11.11 MB
0 mineraller_kayaclar son 4.88 MB
0 madenler_son 4.34 MB
0 yeraltısuları 2019 10.48 MB
0 TOPRAĞIN OLUŞUMU VE YAPISI son 4.48 MB
0 Nehir ve Taşkınlar2019 21.9 MB
0 Kıyı jeolojisi 2019 17.98 MB
0 dogal_afetler 2019 9.76 MB
0 barajlar, sondaj 2019 2.87 MB
0 Arazi plan.Topografik- Jeolojik haritalar 2019 6.93 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Performans Görevi (Seminer) 30
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 2 4
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 15 15
Sözlü Sınav 1 2 2
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5