Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kimyasal Prosesler CVM 306 6 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL AYHAN ŞENGİL
Course Lecturers Prof.Dr. İSMAİL AYHAN ŞENGİL, Dr.Öğr.Üyesi FÜSUN BOYSAN, NAZİRE PINAR TANATTI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çevre Mühendislerine kimyasal esaslı arıtma yöntemlerini öğretmek

Course Content

Sularda Sertlik,iyon değiştiriciler,Adsorpsiyon, oksidasyon,dezenfeksiyon,koagülasyon ve flokülasyon,kimyasal çöktürme ve uygulamaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sularda sertlik parametresini ve giderme yöntemlerini tanır ve kireç-soda metodunun hesaplamalarını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 İyon değ,iştiricileri ve iyon değiştirme prosesini tanır ve kolon projelendirme hesaplarını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Adsorpsiyon prosesini öğrenir ve su arıtımına uygular, adsorpsiyon kolonlarını projelendiri Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Okidasyon prosesini ve oksidantları tanır, hesaplamalarını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Dezenfeksiyonu tanımlar,dezenfektanları tanır ve klorlama ile ilgili hesaplamaları yapar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Koagülasyon ve flokülasyon işlemlerini öğrenir, projelendirmelerini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 Kimyasal çöktürmeyi tanımlar ve su arıtımında kimyasal çöktürme hesaplarını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sularda sertlik ve giderilmesi / Laboratuvar Uygulaması
2 Kireç-soda metodu ile sertlik giderimi ile ilgili projelendirme
3 İyon değiştiriciler ve iyon değiştirme / Laboratuvar Uygulaması
4 İyon değiştirici sistemlerin projelendirilmesi
5 Adsorpsiyon ve su arıtımında uygulanması / Laboratuvar Uygulaması
6 Adsorpsiyon sistemleri ile ilgili projelendirme
7 Oksadasyon ve su arıtımında oksidasyonun kullanılması / Laboratuvar Uygulaması
8 Dezenfeksiyon,dezenfeksiyon yöntemleri ve uygulamalar / Laboratuvar Uygulaması
9 Klorlama, klorlama ile ilgili uygulamalar
10 Ara sınav
11 Koagülasyon ve Flokülasyon / Laboratuvar Uygulaması
12 Su arıtımında koagülasyon ve flokülasyon sistemlerinin projelendirilmesi
13 Kimyasal çöktürme
14 Kimyasal çöktürme sistemlerinin projelendirilmesi
Resources
Course Notes <p>&Ouml;zel Ders notları</p>
Course Resources

1.AWWA, Water Quality and Treatment, Fourth Ed.,McGraw-Hill,Inc., 1990
2.W.Stumm,J.J.Morgan, Aquatic Chemistry, Third Ed., John Wiley&Sons, Canada, 1996

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
2. Ödev 80
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 8 8
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 8 8
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5