Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Hukuku CVM 404 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Çevre mühendisinin sahip olması gereken hukuk ve mesleki etik bilincinin kazandırılmasıdır. Hukuka dair temel kavramların ve prensiplerin öğretilerek çevre konusunda ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi verilmesi ve bunları hangi durumlarda nasıl ulaşılabileceğinin ve kullanılabileceğinin öğretilmesidir.

Course Content

Giriş ve genel hukuk tanımları, hukukun yararları, çevre hukukunun genel hukuk içindeki yeri, çevre mevzuatımız ve tarihsel gelişim süreci, Anayasada çevre ile ilgili hükümler ve çevre mevzuatı; Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler. Uluslararası antlaşmalar, çevre denetiminin önemi ve çevre mevzuatı uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hukuka dair temel kavramların ve prensipleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Çevre mevzuatının gelişimini ve uluslararası boyutunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Çevre mevzuatındaki kanun ve yönetmeliklerle ilgili bilgileri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Mevzuat uygulamalarını mesleki etik çerçevesinde tartışır Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav,
5 Çevre mevzuatımız ile ilgili gelişme ve uygulamalar ile ilgili sorunları değerlendirir Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Performans Görevi,
6 Çevre mühendisi olarak meslek hayatında almaları gereken sorumluluk ve ilke sahibi olma bilincini kazanır Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, genel hukuk kuralları, yararları, hak ve hukuk kavramları.
2 Hukuk sistemi ve çevre mevzuatıın yeri ve önemi. Çevre mevzuatının tarihsel gelişim süreci
3 Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında genel bilgi.
4 Çevre ile ilgili yönetmeliklerin incelenmesi. (Su kirliliği kontrol yönetmeliği)
5 Çevre ile ilgili yönetmeliklerin incelenmesi. (Hava kirliliği kontrol yönetmeliği)
6 Çevre ile ilgili yönetmeliklerin incelenmesi.(Toprak kirliliği kontrol yönetmeliği, katı atık kontrol yönetmeliği)
7 Çevre ile ilgili yönetmeliklerin incelenmesi. (ÇED yönetmeliği, Katı atık kontrol yönetmeliği
8 Ara sınav
9 Çevre ile ilgili yönetmeliklerin incelenmesi.(Gürültü kirliliği kontrol yönetmeliği, İş güvenliği, Çevre Görevlisi)
10 Çevre ile ilgili uluslararası anlaşmalar hakkında genel değerlendirme.
11 Çevre mevzuat uygulamalarının tartışılması
12 Çevre mevzuat uygulamalarının tartışılması
13 Performans ödev sunumları
14 Performans ödev sunumları
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Ömer Anayurt,; Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, 2002 Ankara.
[2] Türk Çevre Mevzuatı, I. II. Ciltler. Türkiye Çevre Vakfı yayını, 1999 Ankara.
[3] Mevzuata dair kanun ve yönetmelikler (Son değişiklikler ile)
[4] Ruşen Keleş, Can Hamamcı, "Çevre Politikası", İmge Yayınevi, Ankara, 2005
[5] Av.Ömer Aykul, "Ekolojik Hukuk", Seçkin Yayınları, 2010, Ankara.
[6] İlgili İnternet Web sayfaları.
[7]İzmir Barosu "Çevre Hakkı", İzmir Barosu yayınları, 2000, İzmir.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Performans Görevi (Seminer) 40
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 2 4
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 15 15
Sözlü Sınav 1 2 2
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5