Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atiklarin Değerlendirilmesi CVM 414 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ASUDE ATEŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Atık değerlendirilmesi, farklı endüstrilere ait geri dönüşüm atıklarının incelenmesi ve maliyet hesaplamalarının öğrenilmesi
Course Content Atıkların ayrılması, kategorizasyonu, değerlendirilme metodları,geri dönüşüm, farklı endüsriyel malzeme dönüşümleri, maliyet analizleri, atık minimizasyonu, uygulamalar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Atık tanımı yapar ve genel olarak sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Değerlendirilebilir atıkları tanır , geri dönüşümü tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Atık minimizasyonu ve kalite sistemlerinde atık değerlendirmenin yerini belirler ,sistem içine uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Farklı endüstriler için atık kategorisi yapar ve çıkan atıkların nasıl değerlendirileceğini tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Değerlendirilebilir atıkların maliyet hesaplarını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Sanayiler için atık yönetimini tanımlar ve tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Atıkların genel sınıflandırılması
2 Değerlendirilebilir atık kategorizasyonu
3 Atıkların değerlendirilme metodları, ,geri dönüşüm ,geri kazanım
4 Atıkların minimizasyonu
5 Cam atıklar ve değerlendirilmesi
6 Tekstil endüstrisinde kaynaklı atıklar ve değerlendirilmesi
7 Kağıt atıklar ve değerlendirilmesi
8 Metal atıklar ve değerlendirilmesi
9 Plastik atıklar ve değerlendirilmesi,
10 Tehlikeli atıklar ve tıbbi atıklar
11 Atık yağlar ve değerlendirilmesi
12 Tarımsal atıklar ve değerlendirilmesi
13 Sanayide atık yönetimi ,atık toplama tesislerinin kurulma şartları
14 Atık toplama ve ayrıştırma tesislerinin kurulumu ve maliyeti
Resources
Course Notes 1- Paul T. Williams Waste Treatment and Disposal , Wiley, 2005
Course Resources 1- Katı Atıkların ekonomide değerlendirilmesi İTO YAYINLARI 2006-23
2- ISO Yayınları Sanayide Atık Yönetimi İstanbul, 1998
3- Tüm atık tiplerine ait yönetmelikler (Katı atıklar,ambalaj atıkları,tehlikeli atık yönetmelikleri gibi )
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 6 6
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5