Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Veritabani Yönetim Sistemleri BSM 211 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. CELAL ÇEKEN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi VEYSEL HARUN ŞAHİN, Prof.Dr. CELAL ÇEKEN, Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ÖZTEL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bilgi çağının yaşandığı günümüzde veri yönetimi, organizasyonların en temel etkinliklerinden biridir. Doğru, ilgili ve zamanında elde edilebilen bilgi, karar verme süreçlerinde çok etkilidir ve kuruluşların yaşamını sürdürebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu ders, verilerin saklanması ve etkin olarak erişilmesi amacıyla kullanılan Veritabanı Yönetim Sistemlerinin tasarlanması ve yönetilmesi konularında beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Course Content

Veritabanı Sistemleri, Veri Modelleri, Varlık Bağıntı Modeli, Genişletilmiş Varlık Bağıntı Modeli, İlişkisel Veritabanı Modeli,  İlişkisel Cebir, Yapısal Sorgulama Dili (SQL), İleri SQL, Normalizasyon ve Başarım İyileştirme, SQL Programlama, Veritabanı Güvenliği, Diğer Veritabanı Modelleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veritabanı yönetim sistemlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Varlık-bağıntı modeli oluşturabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 İlişkisel Veritabanı Modellini kavrar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 SQL ile sorgulama yapabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Veritabanını iyileştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Veritabanı tasarımını ve yönetimini yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 Farklı veritabanı yönetim sistemlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders Tanıtımı, Veritabanı Sistemleri
2 Veri Modelleri, Varlık Bağıntı Modeli
3 Varlık Bağıntı Modeli Uygulamaları
4 İlişkisel Veri Modeli
5 Genişletilmiş Varlık Bağıntı Modeli, İlişkisel Cebir
6 Yapısal Sorgulama Dili (SQL), Temel SQL(DML)
7 Yapısal SQL Komutları (DDL)
8 İleri SQL
9 Ara Sınav
10 İleri SQL
11 SQL Programlama
12 Normalizasyon, Başarım İyileştirme
13 Proje Sunumları
14 Veritabanı Güvenliği, Diğer Veritabanı Modelleri
Resources
Course Notes <p> 1.&nbsp;https://github.com/celalceken/DatabaseManagementSystems</p>
Course Resources

1. Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob, Database Systems: Design, Implementation, and Management, Cengage Learning.
2. http://www.postgresql.org/docs/manuals/
4. https://www.valentina-db.com/en/valentina-studio-overview
5. https://www.lucidchart.com/

Week Documents Description size
0 DersNotlari 0.01 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 15
2. Ödev 15
1. Proje / Tasarım 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 8 16
Final 1 15 15
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5