Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mobil Uygulama Geliştirme BSM 447 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ÜMİT KOCABIÇAK
Course Lecturers Prof.Dr. ÜMİT KOCABIÇAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı Mobil Sistemlerde kullanılan platformları ve işletim sistemlerini, varolan servisleri tanıtmak ve bu yapılar üzerinde uygulama geliştirmek için gerekli eğitimleri vermektir.

Course Content

Mobil Cihazlar, Mobil platformlar, Mobil sistemlerden kullanılan işletim sistemleri, Uygulama geliştirme Programları, Mobil Sistemler için Kullanıcı Arayüzü Geliştirme, Mobil Sistemler için Veri Saklama Yöntemleri, Mobil Sistemlerde kullanılan Servisler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mobil Cihazlar, Mobil Platformlar ve Mobil işletim sistemleri ile ilgili temel kavramları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
2 C# ve Xamarin.Forms kullanarak mobil uygulama geliştirebilir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 XAML kullanarak mobil cihazlar için arayüz geliştirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Mobil uygulamalarda veri erişimini yapabilir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 MVVM tasarım desenini kullanabilir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
6 IOS ve Android işletim sistemleri için uygulama yayınlayabilir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Günümüzde mobil uygulama geliştirme platformları. Aralarındaki farklar
2 Başlarken İlk Uygulama
3 Temel Bileşenler
4 Temel Bileşenler
5 Temel Api'ler
6 Navigation
7 Navigation
8 Animasyonlar
9 Web Servis Çağırma
10 Veitabanı işlemleri
11 MobX State Yönetimi
12 Native modüller (IOS-Android)
13 Push Notification(Bildirimler)
14 Building and Publishing
Resources
Course Notes <p>Ders Notları</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
2. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 10 20
Performans Görevi (Atölye) 1 5 5
Final 1 20 20
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5