Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işaretler ve Sistemler BSM 307 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEÇKİN ARI
Course Lecturers Doç.Dr. AHMET ZENGİN, Dr.Öğr.Üyesi SEÇKİN ARI,
Course Assistants Arş.Gör.Soydan Serttaş, Arş. Gör. İsmail Öztel, Arş. Gör. Mustafa Akpınar
Course Category
Course Objective Sayısal işaret işleme, görüntü işleme ve sayısal kontrol sistemleri ile ilgili konularda uygulama geliştirecek öğrenciler için bir temel oluşturmak.
Course Content Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler, ayrık-zamanlı doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin birim impuls, fark ve durum denklemleri ile modelleme, z dönüşümü, ters z dönüşümü ve z dönüşümü uygulamaları ve kararlılık, analog işaretlerin spektrum analizi ve fourier dönüşümü, zaman ve frekans domenlerinde örnekleme
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 DZD sistemlerin birim impuls cevabı ile modellenmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 DZD sistemlerin fark denklemleri ile modellenmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 DZD sistemlerin durum denklemleri ile modellenmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Z dönüşümü, ters z dönüşümü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Z dönüşümü uygulamaları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Analog işaretlerin spektrum analizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Fourier ve ters Fourier dönüşümleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Zaman ve frekans domenlerinde örnekleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Zaman ve frekans domenlerinde örtüşme ve Shannon teoremi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşaretlerin sınıflandırılmasını öğrenir
2 Ayrık zamanlı işaretler ve dizileri öğrenir
3 Ayrık zamanlı sistemlerin özelliklerini öğrenir
4 Doğrusal zamanla değişmeyen (DZD) sistemlerin birim impuls cevabı yöntemiyle modellenmesini öğrenir
5 Konvolüsyon kavramı ve özelliklerini öğrenmenin yanında birim impuls cevabı ile kararlılık ve nedensellik arasındaki ilişkiyi öğrenir
6 DZD sistemlerin fark denklemleri yöntemiyle modellenmesini öğrenir
7 Doğal, zorlanmış ve toplam çözümün elde edilmesini öğrenir
8 DZD sistemlerin durum denklemleri yöntemiyle modellenmesini öğrenir
9 Z dönüşümünün tanımı ve özelliklerini öğrenir
10 Ters Z dönüşümü tanımı ve yöntemlerini öğrenir
11 Z dönüşümünün uygulamalarını yapar ve kararlılık ile arasındaki ilişkiyi öğrenir
12 Analog işaretlerin spektrum analizini öğrenir
13 Fourier ve ters Fourier dönüşümlerini öğrenir
14 Zaman ve frekans domenlerinde örneklemeyi, Shanon teoremini ve örtüşme kavramını öğrenir
Resources
Course Notes [1] Kürşat Ayan, Ders Notları, Sakarya Üniversitesi, 2006, Sakarya
Course Resources [1] Kayran, A. H. ve Ekşioğlu E. M., Bilgisayar Uygulamalarıyla Sayısal İşaret İşleme, Birsen Yayınevi
[2] Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W., Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall Signal Processing Series
[3] Sarp Ertük, Sayısal İşaret İşleme, Birsen Yayınevi
[4] M. J. Roberts, Sinyaller ve Sistemler, Seçkin Yayıncılık
[5] Hwei P. Hsu, Sinyal ve Sistemler, Seçkin Yayıncılık
[6] Orhan Gazi, Sinyaller ve Sistemler, Seçkin Yayıncılık
[7] J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Özgül Salor, Sayısal Sinyal İşleme, Nobel Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 4