Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ayrik Işlemsel Yapilar BSM 210 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. NİLÜFER YURTAY
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLÜZAR ÇİT, Doç.Dr. NİLÜFER YURTAY, Arş.Gör. HÜSEYİN DEMİRCİ,
Course Assistants

Arş. Gör. Özgür Çiftçi, Arş.Gör.Hüseyin Eski

Course Category
Course Objective

1.Matematiksel düşünceyi, sebep-sonuç ilişkisi oluşturmayı öğrenmek
2.Sayma metotlarına bağlı olarak değişik sayılandırma problemlerinde analiz yapabilmek ve çözüm bulabilmek
3.Ayrık yapılar (kümeler, permütasyon, bağıntılar, graf, ağaçlar) hakkında bilgi sahibi olmak
4.Algoritmik düşünme yeteneği kazanabilmek
5.Ayrık matematik uygulamaları ve modellerinin Bilgisayar Mühendisliği problemlerine nasıl uyarlandığını görmek

Course Content

Bilgisayar mühendisliğindeki ve bilgisayar bilimlerindeki matematiksel tekniklere giriş,matematiksel mantık, indüksiyon, küme teorisi, bağıntılar, fonksiyonlar, cebirsel yapılar, graflar, ağaçlar ve eşleme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mantık ve mantıksal çıkarım temellerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Kümeler ve fonksiyonlarla ilgili temelleri öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Matematiksel sebep-sonuç ilişkisi, tümevarım ve yineleme temellerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Sayma temellerini, permütasyon, kombinasyon teoremlerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Algoritma zaman karmaşıklığı hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Özyineli yapılar ve algoritmalar hakkında fikir sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Bağıntılar ve özellikleri ile ilgili temellerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Graf temellerini ve özelliklerini öğrenir ve belirli problemlerin çözümlerini temel veri yapısı olan graf ile gerçekleyebilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Ağaç yapısını ve özelliklerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Matematik düşünce yapısı gelişir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
11 Matematiksel yapıları diğer bilimlerde kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Matematiksel çıkarsama yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
13 Yazılan algoritmaların analizi konusunda fikir üretebilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
14 Çözümlerini algoritmik olarak ifade edebilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
15 Soyut düşünme yeteneğini kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kombinasyonel problemler ve teknikler [1] 1. Hafta Sunusu
2 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar [1] 2. Hafta Sunusu
3 Cebirsel Yapılar [1] 3. Hafta Sunusu
4 Tamsayılar ve Algoritmalar [1] 4. Hafta Sunusu
5 Matematiksel Muhakeme [1] 5. Hafta Sunusu
6 Sayma(Counting) [1] 6. Hafta Sunusu
7 İleri Sayma Teknikleri [1] 7. Hafta Sunusu
8 Bağıntı [1] 8. Hafta Sunusu
9 Bağıntı [1] 9. Hafta Sunusu
10 Graf teorisi [1] 10. Hafta Sunusu
11 Graf teorisi [1] 11. Hafta Sunusu
12 Ağaçlar [1] 12. Hafta Sunusu
13 Eşleme [1] 13. Hafta Sunusu
14 Kriptoloji [1] 14. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes <p>[1]http://cs.sakarya.edu.tr/nyurtay adresinde<br /> yayınladığım indirilebilir ders malzemeleri<br /> [2] SEL&Ccedil;UK F., YURTAY,N.,YUMUŞAK , N.,Ayrık İşlemsel Yapılar,2005</p>
Course Resources

[3]Discrete mathematical strures for computer science, Bernard Kolman, Robert C.Busby, Prentice Hall,1987.
[4]Discrete mathematics with combinatorics ,James A. Anderson, Prentice Hall, 2001
[5]Rosen, K., Discrete Mathematics and its Applications, McGraw Hill.

Week Documents Description size
0 toplu döküman_word 3.41 MB
0 etkinlik1_mazeret 0.07 MB
0 etkinlik1_mazeret_2020 tüm gruplar için ortak sorudur 0.14 MB
0 Proje_Konuları 0.02 MB
0 etkinlik_2_mazeret_2020 0.01 MB
0 etkinlik_3_mazeret_2020 1.95 MB
0 etkinlik_4_mazeret_2020 1.76 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 23
2. Proje / Tasarım 23
3. Proje / Tasarım 54
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5