Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Web Teknolojileri BSM 104 2 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. CAN YÜZKOLLAR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLÜZAR ÇİT, Öğr.Gör.Dr. CAN YÜZKOLLAR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Web, Web tasarımı ve Internet teknolojileri temel kavramları verilerek, Web tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinin (Html, Css, Javascript,JQuery, AJAX ve JSon) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmak.

Course Content

Web, İnternet teknolojileri, web ve grafik tasarımı temel kavramları, Html düzenleyici programlarının temel seviyede kullanımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Internet, Web ve Temel grafik kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
2 Html etiketleri kullanarak web sayfası tasarlar. Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 CSS teknolojisini kullanarak Html etiketlerine stiller tanımlar, katmanlarda ki çalışmalarını yorumlayabilir, CSS ve Html teknolojilerini kullanarak web sayfaları tasarlar. Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Javascript kullanarak etkileşimli web sayfaları tasarlar. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Sunucu taraflı dinamik programlamayla ilgili temel kavramları bilir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Hazırladığı web sayfalarını, web sunucu programları kullanarak internette yayınlayabilir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnternet ve Web Teknolojileri Temel Kavramları ve Protokolleri
2 Web Tasarımına Giriş, Web Tasarım İlkeleri, Semantic Web Teknolojileri
3 Temel Html Etiketleri
4 HTML5 ve HTML Form Elemanları
5 PHP´ye Giriş
6 PHP Form Uygulamaları
7 PHP ve MYSQL Uygulamaları
8 Vize
9 CSS, Stiller
10 CSS, Stiller ile Çalışma, Div Örnekleri
11 Bootstrap ve Bootstrap Tema ile Web Sitesi Hazırlama
12 JavaScript-Temel Bilgiler
13 JavaScript-DOM
14 JQuery, İstemci ve Sunucu Taraflı Kodlamaya Genel Bakış
Resources
Course Notes <p>Ders Notları</p> <p>&nbsp;</p>
Course Resources

Ders Notları1

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 10
2. Ödev 40
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 12 12
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 99
Total Workload / 25 (Hours) 3.96
dersAKTSKredisi 4