Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sayisal Analiz MAT 217 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. YÜKSEL YURTAY
Course Lecturers Öğr.Gör. YÜKSEL YURTAY,
Course Assistants -
Course Category
Course Objective Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak sayısal çözüm metot ve algoritmalarının öğretilmesi
Course Content Sayısal yöntemlerde algoritmanın önemi. Algoritmaları oluşturan alt birimler. Matrisler ve matris işlemleri. Lineer denklem sistemleri çözüm yöntemleri. Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri. Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri. Sayısal türev yöntemleri. Sayısal entegral yöntemleri. Diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Teorik derslerde el ile yapılan tüm hesaplamaların bilgisayar ortamına nasıl taşınabileceği ve bu problemlerin bilgisayarlara nasıl çözdürülebileceği hakkında beceri kazanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Sayısal çözüm yaklaşımlarının mutlaka bir algoritma yapısına dayandığının anlar. Anlatım, Grup Çalışması, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Bilgisayar ve yazılım dillerinin mühendislik hayatında nasıl bir fonksiyon icra ettiğini bilir. Anlatım, Problem Çözme, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sayısal analize giriş , sayısal yöntemler, algoritma mantığı
2 Algoritma kurulması ve algoritma alt birimlerinin tanıtılması
3 Matrisler ve matris işlemleri
4 Matrisler ve matris işlemleri (devam)
5 Matlab Uygulama
6 Lineer denklem sistemleri çözüm yöntemleri
7 Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri
8 Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri (devam)
9 Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri
10 Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri (devam)
11 Matlab Uygulama
12 Sayısal integral yöntemleri
13 Sayısal türev yöntemleri
14 Diferansiyel denklemlerin çöz. yöntemleri
Resources
Course Notes [1]http://cs.sakarya.edu.tr/yyurtay adresinde yayınladığım indirilebilir ders malzemeleri
Course Resources [2] Bilgisayar uygulamalı sayısal analiz yöntemleri, E.Sabri Türker, Engin Can, Değişim yayınları.
[3] Practical numerical analysis, Gwyne Evans, John Wiley&Sons, 1995.
[4] Mühendisler için sayısal yöntemler, S.C.C,R.P.C (çeviri)-H.Heperkan, U.Keskin Literatür, 2003
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5