Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ilk Ihtilaflar ve Islamin Siyasi Mezhepleri SAU 167 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Hz. Muhammed?in vefatından sonra ortaya çıkan ihtilâflar, halife seçimi ve Hz. Osmân?ın katledilmesi gibi siyasi olayların mezheplerin oluşumundaki rolü, ilk siyasi mezhepler Hâricî düşünce, Şiîliğin doğuşu ve Ehl-i Sünnet düşüncesinin oluşum sürecini kavramak, ilk İslâm mezheplerinin siyâsî temâyülleri konularında anahatlarıyla bilgi sahibi olmak.
Course Content Hz. Muhammed?in vefatı ile başlayan süreçte yaşanan bazı olaylar, bunların mezheplerin oluşumundaki rolü, Hariciliğin doğuşu, Şiîliğin doğuşu, mezheplerin hilâfet teorileri ve siyâsî yönüyle tezâhür eden mezhepler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hz. Muhammed?in vefatından sonra yaşanan siyâsî ihtilaf ve olayları genel hatlarıyla bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Halife, hilâfet, emirlik, vasiyet, tayin gibi kavramlar ve hilâfetin siyâsî yönü konularını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Hâricî mezhebi, doğuşu, teorileri konularında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Şiilik, temel görüşleri, doğuşu ve iddiaları konusunda ana hatlarıyla bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Mürciî düşünce ve Ehl-i Sünnet?in siyâsî temâyülünün oluşum sürecini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Siyâsî görüşlerin inanç boyutuna taşınması sürecini analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hz. Muhammed?in vefatı ve sonrasında yaşanan halife seçimi olayı.
2 Hilafetin mahiyeti ve halifenin göreve getirilişi konusundaki teoriler.
3 Hz. Osman?ın hilafet makamında şehit edilişi ve Hz. Osman cinayetinin yansımaları.
4 Siyasi karışıklık ve ihtilafların izahı olarak İslâm Tarihinde Abdullah b. Sebe ve Sebeiyye fırkası meselesi.
5 Hz. Ali Dönemi ve Harici ilk hareketler.
6 Harici düşüncenin özellikleri ve bazı Harici kolları.
7 Muaviye b. Ebû Süfyan dönemi, Kerbelâ Hadisesi ve İslam Tarihindeki yansımaları.
8 Bir teori olarak Şiî hilâfet düşüncesi ve Şiîliğin doğuşu meselesi.
9 İlk ?Heretik? olarak Muhtâr es-Sekafî, Muhtâriyye akımı ve Şiilikle münasebeti.
10 Hilafet kurumu ve otoriteyi temellendirmede kader ve ilâhî yetki iddiaları.
11 Şiîliğin anahatlarıyla esasları ve dayanakları. Hâricî ekolleri, Şîa?nın kolları ve her iki mezhebin günümüzdeki durumu.
12 Hâricî ve Şiî tavra tepki olarak İrcâ teorisi ve Mürciîlik.
13 Hâricîler ve Şîa dışında kalan Müslüman çoğunluğun dinî-siyâsî temâyülleri, Mürciîlik ve Osmâniyye kavramları. Ehl-i Sünnet?in üst kimlik ve bir tavır şeklinde teşekkülü.
14 Siyâsî bir akım olarak Vehhâbîlik, doğuşu, esinlendiği kaynak, görüşleri ve etki alanı.
Resources
Course Notes M. Mücahid Dündar, İtikâdî Farklılıkların Teşekkülünde Siyâsî-Sosyal Hadiselerin Rolü ve Din-Siyâset Etkileşimi, Konya 2013, Aybil yay. (pdf)
Course Resources 1. W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri (trc. Ethem Ruhi Fığlalı), İstanbul 2001, Şa-to İlâhiyat yay.
2. Mehmet Ali Büyükkara, İhvan?dan Cüheyman?a Suudi Arabistan ve Vehhâbilik, İstanbul 2004, Rağbet yay.
3. Mustafa Öz, Başlangıçtan Günümüze İslâm Mezhepleri Tarihi, İstanbul 2011, Ensar yay.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5