Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Araştirma Yöntemleri ADE 427 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. DUDU UYSAL
Course Lecturers Prof.Dr. ARİF ÜNAL,
Course Assistants Arş. Gör. Alper KELEŞ
Course Category
Course Objective Gerek bilimsel bilgi üretimi ve gerekse de üretilen bilgilerden faydalanmayı kolaylaştırmak amacıyla öğrencilere bilimsel yöntem hakkında bilgi vermektir.
Course Content Bu derste bilimsel araştırmanın mantığı üzerinde durulacak, araştırmanın aşamaları analiz edilecek ve nicel ve nitel yöntemlere dair örnekler üzerinde çalışılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimsel araştırma mantığını kavrar. , , , , , ,
2 Bilimsel yöntemleri uygular. , , , , , ,
3 Araştırmanın aşamaları arasında ilişkiler kurar. , , , , , ,
4 Konu belirleme ve sınırlandırma; kaynak taraması; Veri toplama; verileri sınıflandırma ve değerlendirme bilgilerini kullanır. , , , , , , , ,
5 Verileri analiz eder ve yöntem uygular. , , , , , , ,
6 Araştırmayı sonuçlandırma ve sunma becerisi kazanır. , , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilimsel Araştırma, Kuram, Bilimin Temel İşlevleri, Bilimsel Araştırma İlkeleri, Bilimsel Yöntem Ve Diğer Kavramlar.
2 Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Önemi Ve Hipotez
3 Hipotez Geliştirme Ve Teori
4 Veri Toplama Ve Değerlendirme Yöntemleri: Veri Ve Türleri, Ölçme Ve Türleri, Ölçek Ve Türleri
5 Veri Toplama Ve Değerlendirme Yöntemleri: Güvenilirlik Ve Geçerlilik, Veri Toplamada Temel Yaklaşımlar, Ortak Süreçler.
6 Veri Toplama Teknikleri Ve Verilerin İşlenmesi: Görüşme, Anket, Gözlem, Kaynak Derlemesi, Tarama, Yazışma, Verilerin İşlenmesi, Çözümlenmesi.
7 Araştırma Tasarısı Ve Rapor Hazırlama: Araştırmanın Sınıflandırılması, Yazım Kuralları, Kaynak Toplama, Notlar, Bibliyografya, Tablo Ve Şekiller.
8 Araştırma Tasarısı Ve Rapor Hazırlama: Sayfa Düzeni, Kaynak Ve Dipnotlar, Metin Aktarımları, Tablo, Şekil Ve Grafikler.
9 ARASINAV
10 Bilim Dili: Yazım Dili, Sözcük Seçimi, Cümle Ve Paragraf Yapısı, Üslup, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri.
11 Dipnot Ve Kaynaklar: Konulu Yazımların Değerlendirilmesi
12 Örnek Metin İncelemesi
13 Örnek Metin İncelemesi
14 Alman Edebiyatı İle İlgili Bitirme Projesinin Hazırlanması
Resources
Course Notes Yıldırım, E., Altunışık, R., Coşkun R. Ve Bayraktaroğlu S. (2001), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık.<br>Özdamar, K. (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi.<br>
Course Resources Karasar,N. (1998) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
Karasar,N (1995) Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
Kaptan,S. (1998) Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset Tesisleri.
Kaptan,S. (1989) Bilimsel Araştırma ve Gözlem Teknikleri, Tekışık A.Ş. Veb Ofset Tesisleri.
Yıldırım,A.&H.Şimşek. (1999) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Aziz,A. (1994) Araştırma Yöntemleri - Teknikleri ve İletişim, Turhan Kitabevi Basım-Yayın Tic.Ltd.Şti.
Sekeran, U. (2003), Research Methods for Business:A Skill Building Approach, 4th Ed.
Hair J., Black, B., Babin, B., Anderson, R. And Tahtam R. (2005), Multivariate Data Analysis, 6 th Ed., Prentice Hall.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5