Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alman Dil Tarihi ADE 403 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses <p>1) Dilbilimine Giriş</p>
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURHAN ULUÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURHAN ULUÇ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Alman Dilinin germen dillerinden başlayarak 20.yy. kadar olan gelişim ve değişim sürecini incelemek

Course Content

Almanca öğrenen veya öğrenmiş olanlar için (DaF) dilin yapısının evrelerini ve özelliklerini örnekler ile açıklamak. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alman dilinin oluşumunu tarih sürecinde, nasıl oluştuğunu kavrar. , , , , ,
2 Modern Almancanın geçirdiği yapısal, sessel, morpholojik ve anlamsal değişiklikleri kavrar. , , , ,
3 Alman Dil tarihi periyotlarını kavrar. , , , , ,
4 Alman yazım dilinin gelişim sürecini kavrar. , , , , ,
5 Alman dilinin etkilendiği dilleri kavrar. , , , , ,
6 Alman diline katkısı olan yazarları kavrar. , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dil tarihi araştırmaları Sayfa 11-28
2 Dil Değişimleri ve Gelişim Süreçleri Sayfa 28-32
3 Yeryüzündeki Diller ve Almancanın oluşum süreci Sayfa 38-72
4 Orta Çağ da Almanca Sayfa 75-80
5 Orta Çağ Almancasında yapısal Değişiklikler Sayfa 80-98
6 14.yüzyıl da Almancanın oluşumu Sayfa 98-119
7 Martin Luther’in veAlman dili Sayfa 119-128
8 Alman Dil Cemiyetleri Sayfa 128-130
9 Arasınav
10 16. Yüzyıl da Alman dilinin Gelişimi Sayfa 130-137
11 Yüksek Almancanın oluşum süreci Sayfa 137-145
12 17. ve 18. Yüzyıl da Almancanın Durumu Sayfa 145-150
13 19. Yüzyıl da Dilsel Gelişmeler Sayfa 150-180
14 20. Yüzyıl da Almanca Sayfa 180-270
Resources
Course Notes <p>1) Riecke, J&ouml;rg (2016):Geschichte der deutschen Sprache, eine Einf&uuml;hrung, Philipp Reklam, Stuttgart</p> <p>2)&nbsp;Schmid, Hans Ulrich (2009): Einf&uuml;hrung in die Sprachgeschichte, Springer Verlag, Stuttgart</p>
Course Resources

1) Schmidt, Wilhelm (2013): Geschichte der deutschen Sprache, ein Lehrbuch für das germanistische Studium, S. Hirzel Verlag, Stuttgart

2) Nübling, Damaris (2013): Historische Sprachwissenschaft des deutschen, eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels, Narr Franco Atempto Verlag

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 5