Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebiyat Tarihi Iii ADE 307 5 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ARİF ÜNAL
Course Lecturers Prof.Dr. ARİF ÜNAL,
Course Assistants Arş. Gör. Alper KELEŞ
Course Category
Course Objective Alman Edebiyatı tarihini öğrencilere kazandırmak
Course Content Klasik döneminden başlayarak Naturalizm döneminin sonuna kadar Alman edebiyat tarihine özgü akımlar ve eserlerin incelenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alman Edebiyat tarihini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Alman edebiyatına özgü akımları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Edebiyat akımları ile birlikte o döneme özgü düşünce akımlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Edebiyat akımları ile düşünce akımları arasındaki ilişkiyi betimler. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Edebiyat akımları ile düşünce akımları arasındaki ilişkiyi tartışır. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Alman edebiyat tarihini nedenleri ve sonuçları ile değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Klasik Dönem
2 Weimar Dönemi
3 Goethe ve Schiller
4 Romantik ve Eichendorf
5 Erken ve Geç Romantik
6 Kleist
7 Novalis
8 Vormärz
9 ARA SINAV
10 Realizm
11 Realizm
12 Naturalizm
13 Naturalizm
14 Hauptmann
Resources
Course Notes 1. Aytaç, Gürsel (1992): Yeni Alman Edebiyatı Tarihi, Gündoğan Y., Ankara.
Course Resources 1. Aytaç, Gürsel (2003): Genel Edebiyat Bilimi, Say Y., İstanbul.
2. Gutzen, Dieter (vd.) (1989): Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft, Erich Schmidt V., Berlin
3. Wellek, Rene; Warren, Austin (1971): Theorie der Literatur, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 163
Total Workload / 25 (Hours) 6.52
dersAKTSKredisi 7