Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Türk Şiiri TDE 455 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU,
Course Assistants

Arş. Gör. Elif Esra ÖNEN DEDE, Arş. Gör. Büşra AY, Arş. Gör. Melike KILIÇ

Course Category
Course Objective

Şiirde modernleşme sorunlarını ve süreçlerini tanıtmak.

Course Content

Türk şiirinde avangard özellikler, bireyleşme, uluslaşma, biçim-içerik sorunları, geleneksel ve modern anlayışa göre imge ve ses ögelerinin yapısal değeri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk şiirinde modernleşmenin özelliklerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Geleneksel ve modern şiirin yapısal özelliklerini çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Türk şiirinin cumhuriyet dönemindeki genel akışını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Modernist anlayışa göre şiirin ses, imge ve anlam ilişkisini ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Şiirdeki ideolojik söylemi çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Avangard, deneysel şiir, görsel şiir gibi sıra dışı şiirsel anlayışları saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Modernleşme ve edebiyatta modernleşme. Ahmet Haşim şiirleri okunacak.
2 Modernite, birey ve lirizm. Faruk Nafiz, Necip Fazıl ve Ahmet Muhip Dıranas’ın şiirleri okunacak.
3 Uluslaşma, öteki ve modern şiirdeki temsili. Milli romantik duyuş tarzının şairleri hakkında bilgi edinilecek, şiirlerinden örnekler okunacak.
4 Şiirde ideolojik söylem Toplumcu gerçekçi şiir örnekleri okunacak.
5 Gelenek ve modernlik çatışması. Garip Önsözü ve Orhan Velinin şiirleri okunacak
6 Şiirde deformasyonlar İmge (imaj, hayal) kavramı hakkında bilgi edinilecek.
7 İmgenin şiirdeki yapısal işlevi. İkinci Yeni akımı hakkında bilgi edinilecek
8 Türk şiirinin geleneksel ve modern örneklerindeki imge türleri. Öğretim üyesi tarafından bildirilecek şiirlerin okunup hazırlanması
9 ARA SINAV
10 Modern sanatlar ve kent bağlamında Türk şiirindeki kent imgesi. Öğretim üyesi tarafından bildirilecek şiirlerin okunup hazırlanması
11 Metafizik gerilimin modern Türk şiirindeki yeri Öğretim üyesi tarafından bildirilecek şiirlerin okunup hazırlanması
12 Görsel şiir. Öğretim üyesi tarafından bildirilecek şiirlerin okunup hazırlanması
13 Deneysel şiir. Öğretim üyesi tarafından bildirilecek şiirlerin okunup hazırlanması
14 Seksen sonrası Türk şiirinde gelişmeler. Öğretim üyesi tarafından bildirilecek şiirlerin okunup hazırlanması
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Akyüz, Kenan. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri I
2. Akyüz, Kenan. Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, 1953.
3. Behramoğlu, Ataol. Büyük Türk Şiiri Antolojisi, I, II, İlk Baskı 1987, 4. Baskı 1997.
4. Kurdakul, Şükran. Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, 1973.
5. Kurdakul, Şükran. Çağdaş Türk Edebiyatı, 4. Cilt, İstanbul

10. Oktay, Ahmet. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, (1923-1950), 1993.
11. Özünlü, Ünsal. Edebiyatta Dil Kullanımları
12. Özkırımlı, Atilla. Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, 4. Cilt 1982, 4. Baskı 1984.

13. Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili
14. Tanyeri, Ali. Hilmi Yavuz, Behçet Necatigil Bütün Eserleri 1, İstanbul, 1981.
15. Türk Dili, Aylık Dil ve Yazın Dergisi, Sayı 306, Ankara, Mayıs, 1977.
16. Türk Dili, Aylık Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 205, Ankara, Ekim 1968.
17. Türk Dili, Aylık Dil ve Yazın Dergisi, Sayı 297, Ankara, 1976.
18. Türk Dili, Aylık Dil ve Yazın Dergisi, Sayı 292, Ocak, 1976.
19. Ünlü, Mahir. Ömer, Özcan. Yirminci Yüzyıl Türk Edebiyatı I, II, III

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 5 5
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5