Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
20. Yüzyil Türk Şiiri TDE 381 5 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ÜRKMEZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ÜRKMEZ,
Course Assistants

 Arş.Gör.Elmas KARAKAŞ,Arş. Gör.E.Neşe DEMİRDELER, Arş. Gör.Samet ÇAKMAKER, Arş. Gör.M.Mustafa ÖRÜCÜ

Course Category
Course Objective

20. yüzyıl Türk şiirinin temsilcilerini şiirleri üzerinden okuyarak Türk şiirinin geçirdiği değişimi anlamak; dönemin edebiyat akımları ve toplulukları hakkında bilgi sahibi olmak.

Course Content

20. yüzyıl başlarında Servet-i Fünûn hareketinin devamı olarak ortaya çıkan Fecr-i Atici gençler, Milli edebiyatın etkisiyle şiirin dönüşümü, hece vezni ve dilde sadeleşme, kendilerinden sonraki şiir damarının kurucuları: Mehmet Akif, Ahmet Hâşim ve Yahya Kemal, Hecenin ikinci kuşağı ve ritim, memleket edebiyatı, Garip hareketi, Toplumcu Gerçekçi şiir, modern Türk şiirinde metafizik eğilimler, gelenekten beslenen şairler, II. Yeni

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tanzimattan sonra gelişen yeni Türk şiirinin 20. yüzyıldan itibaren geçirdiği değişimi izleyebilir.
2 Milli Edebiyat döneminin şiire etkisini metinler üzerinden okuyabilir.
3 3) Yeni Türk şiirinin kurucu şairleri Ahmet Hâşim, Yahya Kemal ve Mehmet Akif’in şiirinin özelliklerini bilir, bu şairlerin sonraki sanatçılar üzerindeki etkilerini görebilir.
4 Garip hareketinin Türk şiirine getirdiği yenilikleri görebilir.
5 Nazım Hikmet ve 1940 kuşağı ile Toplumcu Gerçekçi şiirin mahiyetini kavrayabilir.
6 Modern Türk şiirindeki mistik/metafizik eğilimleri izleyebilir.
7 Çağdaş Türk şiirinin ve şairlerinin karakteristiğini tanıyabilir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Servet-i Fünûn hareketinin şiirdeki süreği: Fecr-i Ati Fecr-i Ati Beyannamesi
2 Aruz vezninden heceye evrilme ve dilde sadeleşme: Milli Edebiyat şiiri, Hecenin Birinci Kuşağı Hecenin Beş Şairi, Hecenin On Şairi’nin Şiirlerinden Örnekler
3 Modern Türk şiirinin kurucuları: Ahmet Hâşim Ahmet Hâşim, “Bütün Şiirler”
4 Modern Türk şiirinin kurucuları: Yahya Kemal Yahya Kemal, “Eski Şiirin Rüzgârıyla”, “Kendi Gök Kubbemiz”, “Eğil Dağlar"
5 Modern Türk şiirinin kurucuları: Mehmet Akif Mehmet Akif, “Safahat”
6 Hecenin ikinci kuşağı Necip Fazıl Kısakürek, “Çile”; Cahit Sıtkı Tarancı, “Otuz beş Yaş”; Ahmet Hamdi Tanpınar, "Bütün Şiirler"
7 Memleket edebiyatının şiirdeki görünümü Faruk Nafiz Çamlıbel, “Han Duvarları”
8 Garip hareketi Garip Önsözü; Orhan Veli, “Bütün Şiirler”
9 Sınav Haftası
10 Toplumcu Gerçekçi şiir ve Nazım Hikmet Nazım Hikmet, “835 Satır”, “Şeyh Bedrettin Destanı”
11 Modern Türk şiirinde metafizik eğilimler: Necip Fazıl, Asaf Halet, Behçet Necatigil, Sezai Karakoç ve bu çizgidekiler Asaf Halet Çelebi, “Bütün Şiirler”; Behçet Necatigil, “Şiirler”; Sezai Karakoç, “Gün Doğmadan”
12 II. Yeni Şiir Akımı, Temsilcileri ve Özellikleri Turgut Uyar, “Büyük Saat”; Cemal Süreya, “Üvercinka”; Edip Cansever, “Sonrası kalır I, II”
13 1960 Sonrası Türk Şiiri Cahit Zarifoğlu (Şiirler), İsmet Özel (Erbain), Hilmi Yavuz (Büyüsün Yaz)
14 1980 Sonrası Türk Şiiri Yönelişler Dergisi, Haydar Ergülen, Osman Konuk, İhsan Deniz
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Cem Dilçin, “Örneklerle Türk Şiir Bilgisi”
2. Ataol Behramoğlu, “Büyük Türk Şiiri Antolojisi I,II”
3. Memet Fuat, “Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi I ,II”
4. İsmail Çetişli, “Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı”
5. Atatürk Kültür Merkezi, “Türk Dünyası Edebiyat Tarihi 7, 8”
6. Ahmet Oktay, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923-1950”
7. YKY, “Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi”
8. Ramazan Korkmaz, “Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı”
9. AÖF, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”
10. Kenan Akyüz, “Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi”
11. Hakan Sazyek, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi”
12. Cafer Şen, “Fecr-i Ati”
13. Mehmet Kaplan, “Şiir Tahlilleri I, II”
14. Hece, “Türk Şiiri Özel Sayısı”
15. Türk Dili, “Türk Şiiri Özel Sayısı”
16. Orhan Okay, “Poetika Dersleri”
17. İnci Enginün, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”
18. Ahmet Haşim, “Bütün Şiirler”
19. Mehmet Akif, “Safahat”
20. Yahya Kemal, “Eski Şiirin Rüzgarıyla”, “Kendi Gök Kubbemiz”, “Eğil Dağlar”
21. Turgut Uyar, “Büyük Saat”
22. Edip Cansever, “Sonrası Kalır I, II”
23. Cemal Süreya, “Üvercinka”
24. Sezai Karakoç, “Gün Doğmadan”
25. Behçet Necatigil, “Şiirler”
26. Asaf Halet Çelebi, “Bütün Şiirler”

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 4 4
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6