Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Klasik Türk Edebiyatinin Kaynaklari TDE 260 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. VİLDAN COŞKUN
Course Lecturers Doç.Dr. VİLDAN COŞKUN,
Course Assistants Arş. Gör. Arzu Yıldırım, Arş.Gör. B.Gülay Açar
Course Category
Course Objective Klasik Türk edebiyatının kaynaklarını tanımak; Klasik Türk edebiyatından örnek beyitler yardımıyla bu kaynakları öğrenmek.
Course Content Klasik Türk edebiyatının kaynaklarıyla ilgili teorik bilgi; örnek metinler yardımıyla bu kaynakların pekiştirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Klasik Türk edebiyatının kaynaklarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Klasik Türk edebiyatının kaynaklarını metinler üzerinde uygulamalı bir şekilde görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Metinlerde geçen Klasik Türk edebiyatının kaynaklarını tespit edip yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Metinleri okuyup anlamada Klasik Türk edebiyatının kaynaklarının önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrencilerle tanışma, dersimizin içeriği vb. hakkında bazı bilgiler ile dersin zorunlu kaynak kitapları hakkında bilgilendirme. Dersin içeriği ile ilgili kaynak taraması yapılacak. Dersin kaynakları tanıtılacak.
2 Klasik Türk Edebiyatının kaynaklarıyla ilgili genel bir değerlendirme. Bu kaynaklar hakkında teorik bilgi. Agah Sırrı Levend’in “Divan Edebiyatı” adlı kitabından “Divan Edebiyatının Kaynakları” kısmı okunacak. Hüseyin Güfta’nın “Divan Şiirinde İlim” adlı kitabı tavsiye edilecek.
3 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Kur’an Klasik Türk Edebiyatında sıklıkla kullanılan ayetlerle ilgili bir ön çalışma yapılması istenecek
4 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Hadis Kırk Hadis ve Yüz Hadis geleneğiyle ilgili makaleler verilecek. Hadislerin Osmanlı şiirindeki yeri anlatılacak.
5 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Tasavvuf, felsefe (felsefe tarihi-ontoloji-metafizik), Mitoloji Kaplan Üstüner’in “Divan Şiirinde Tasavvuf” ve Haluk Gökalp’in “Tevhid Kasidelerinde İsbat-ı Vacib” başlıklı makalesi okutulacak. Dursun Ali Tökel’in “Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar: Şahsiyetler” ad
6 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Tarih ve Coğrafya Agah Sırrı Levend’in “Divan Edebiyatı” adlı kitabından ilgili kısım okutulacak.
7 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Edebiyat Tarihi Klasik Türk şiirine ait beyitlerde geçen eser isimleri bir liste halinde verilecek.
8 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Dinler Tarihi-Milletler Tarihi Klasik Türk edebiyatı örneklerinde geçen Yahudilik, Hıristiyanlık vd. dinler hakkında bilgi verilecek. Klasik Türk Edebiyatı metinlerinde geçen millet ve kavim adlarının bir listesi verilecek.
9 ARA SINAV
10 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Tıp, Matematik, Fıkıh ve Hukuk Klasik Türk Edebiyatı metinlerinde geçen tıp, matematik, fıkıh ve hukuk terimleri hakkında bilgi verilecek.
11 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Bezm, Rezm ve Spor Agah Sırrı Levend’in “Divan Edebiyatı” adlı eserinden ilgili kısım okunacak. Klasik Türk Edebiyatı metinlerinde geçen spor türleriyle ilgili araştırma yapılacak.
12 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Astronomi Astronomi terimleri ile ilgili ön çalışma yapılacak. Atilla Şentürk'ün "Osmanlı Edebiyatında Felekler, Seyyâre ve Sâbiteler (Burçlar)" başlıklı makalesi okunacak.
13 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Gündelik hayat-Atasözleri ve Deyimler Sosyal ve gündelik hayatın Klasik Türk Edebiyatı’na yansımasıyla ilgili M. Nejat Sefercioğlu’nun “Divan Şiirinde Sosyal Hayat” başlıklı makalesi okunacak. Ömer Özkan’ın “Osmanlı Toplum Hayatı” adlı kitabı tavsiye
14 Uygulamalı örnekler. Önceki haftalarda işlenen konular tekrar edilecek.
Resources
Course Notes
Course Resources Divan Edebiyatı, Agah Sırrı Levend;
Divan Şiirinde Mitolojik Şahsiyetler-Dursun Ali Tökel;
Divan Şiirinde Tasavvuf-Kaplan Üstüner;
Kırk Hadis Geleneği-Abdülkadir Karahan;
Osmanlı Toplum Hayatı-Ömer Özkan;
Divan Şiirinde İlim-Hüseyin Güfta.Divan Şiirinde Sosyal Hayat-M. Nejat Sefercioğlu;
Tevhid Kasidelerinde İsbât-ı Vâcib-Haluk Gökalp; Klasik Türk Şiirinde Gömlek-Bayram Ali Kaya;
Azmizade Haleti Divanında Atasözleri ve Deyimler-Bayram Ali Kaya;
Klasik Türk Şiirinde Bir Tıp Terimi Olarak Cebr-Ozan Yılmaz;
Klasik Türk Şiirinde Bir Coğrafya Terimi Olarak Tîg-Ozan Yılmaz
Week Documents Description size
0 zati divani 12.2 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
2. Final 60
2. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5