Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sultan Şairler TDE 470 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. BAYRAM ALİ KAYA
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Arzu Yıldırım, Arş.Gör. B.Gülay Açar
Course Category
Course Objective Osmanlı hanedanı içerisinde şiir yazmış, divan ve divançeleri bulunan padişah, şehzade ve hanım sultanların şiirlerini yeni kuşaklara tanıtmak.
Course Content Osmanlı’da sanat ve yönetim ilişkisi; medrese eğitiminde edebiyatın önemi; şiir-toplum münasebeti; padişah ve şehzadelerin şiirle uğraşısı ve şairlere bakışı; sanatkâr sultan ve şehzadelerin şiir metinleri; Avnî (Fatih Sultan Mehmed) ve 15. Yüzyılda şiire verilen değer; Selimî (Yavuz Sultan Selim) ve Muhibbî’nin (Kanuni Sultan Süleyman) şiirleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şiir, sanat, şiir-yönetim ilişkisi, saltanat, Divan edebiyatı, Yüksek Zümre edebiyatı, Halk edebiyatı gibi kavram ve tamlamaları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Şair sultan ve şehzadeleri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Şair sultan ve şehzadeler ve eserleri hakkında örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Hanedan mensubu şairleri, diğer şairlerle karşılaştırır. Bireysel Çalışma, Ödev,
5 Şiir ve sanatın kapsamını hanedan mensubu şairler üzerinden analiz eder. Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
6 Sultan şairlerin ve Divan şairlerinin ortak dil ve kültür anlayışları hakkında genellemeler yapar ve değerlendirmelerde bulunur. Bireysel Çalışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Devleti´nin siyasi ve edebî görünüşü.
2 Osmanlı’da devlet-sanat ilişkisi ve şiir yazmış Osmanlı hanedanı mensupları.
3 II.Murad’a kadar şiir yazan ilk dönem Osmanlı sultanları.
4 “Muradî” mahlasıyla şiirler yazan Sultan II.Murad ve dönemi.
5 “Avnî” mahlasıyla şiirler yazan Fatih Sultan Mehmed ve dönemi.
6 Şehzade şairlerin en önde geleni Cem Sultan. Cem Sultan´ın şiirlerinden örnekler araştırılarak okunmalı.
7 “Adlî” mahlasıyla şiirler yazan Sultan II.Bayezid ve dönemi. Sultan II.Bayezid ve dönemi hakkında bilgi edinilip “Adlî” mahlasıyla yazdığı şiirlerden örnekler okunmalı.
8 “Selimî” mahlasıyla şiirler yazan Yavuz Sultan Selim ile “Hatayî” mahlasıyla yazan Şah İsmail ve 16. Yüzyıl.
9 ARA SINAV
10 “Muhibbî” mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman ve 16. Yüzyılda şiire verilen önem.
11 16. Yüzyılda şiir yazan diğer sultan ve şehzade şairler. Mustafa İsen ve A. Fuat Bilkan´ın hazırladığı "Sultan Şairler" adlı çalışmasından konu ile ilgili bölümler okunmalı.
12 Seminer Sunumu. Verilen seminer konusu ile ilgili araştırma yapılarak hazırlık yapılmalı.
13 17. Yüzyılda şiir yazan sultan ve şehzade şairler Mustafa İsen ve A. Fuat Bilkan´ın hazırladığı "Sultan Şairler" adlı çalışmasından konu ile ilgili bölümler okunmalı.
14 18 ve 19. Yüzyılda şiir yazan sultan ve şehzade şairler
Resources
Course Notes
Course Resources İSEN, Mustafa-BİLKAN, A. Fuat, “Sultan Şairler”, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Final 1 5 5
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5