Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Arapça II TDE 368 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. OZAN YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Arzu Yıldırım, Arş.Gör. B.Gülay Açar

Course Category
Course Objective

Klasik Türk edebiyatında geçen Arapça kelimelerin yapısını anlamak; Arapça kelime türetme yollarını bilmek; orta düzeyde Arapça örnekler üzerinde uygulama yapabilmek.

Course Content

Arapça kelime bilgisi, dilbilgisi kuralları, orta düzeyde örnekler üzerinde uygulamalar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Arapça dilbilgisi (sarf-nahiv) hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Türk edebiyatındaki Arapça kelime ve cümlelerin yapısını kavrar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Türk edebiyatındaki Arapça eserleri tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Türk ve Arap edebiyatlarını karşılaştırmalı olarak inceler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Arapçada Bâblar: İf‘âl-Tef’îl-İf’ilâl. Örnekler üzerinde uygulamalar. İlgili bâblarla ilgi 10 kök kelime üzerinde uygulamalar.
2 Arapçada Bâblar: İnfi’âl-Müfâ’ale-İfti’âl. Örnekler üzerinde uygulamalar. İlgili bâblarla ilgi 10 kök kelime üzerinde uygulamalar.
3 Arapçada Bâblar: Tefâ’ül-Tefe’’ül-İstif’âl. Örnekler üzerinde uygulamalar. İlgili bâblarla ilgi 10 kök kelime üzerinde uygulamalar.
4 Mef’ûl çeşitleri. Örnekler üzerinde uygulamalar. Cümle örnekleri üzerinde mef’ûl (nesne) bulunmasıyla ilgili örnekler.
5 Başlıca Arapça edatlar. Örnekler üzerinde uygulamalar. Edatların cümle içerisindeki yeriyle ilgili alıştırmalar.
6 Arapça kelime çeşitleri: Zarflar. Örnekler üzerinde uygulamalar. Zarfların cümle içerisindeki yeriyle ilgili alıştırmalar.
7 Kâne ve kardeşleri. Münâdâ. Örnekler üzerinde uygulamalar. Sülasi mücerred masdarlar. Örnekler üzerinde uygulamalar. Kâne ve kardeşleriyle ilgili 5 cümle üzerinde alıştırma yapılacak. Ders öncesinde, sülasi mücerred masdarların vezinleriyle ilgili bir çizelge fotokopi olarak öğrencilere dağıtılacak.
8 Sülasi mücerred masdarlarda ilâl. Örnekler üzerinde uygulamalar. Sülasi mücerred masdarların vezinleriyle ilgili 10 kelime ev ödevi verilecek.
9 ARA SINAV
10 Rubaî mücerred masdarlar. Örnekler üzerinde uygulamalar. Rubai mücerred masdarlarla ilgili 10 kelime ev ödevi verilecek.
11 Humâsî mücerred masdarlar. Örnekler üzerinde uygulamalar. Humasi mücerred masdarlarla ilgili 10 kelime ev ödevi verilecek.
12 Cümle-i İhbâriyye ve Cümle-i İnşâiyye. Örnekler üzerinde uygulamalar. Ders öncesinde, Klasik Türk şiirinden örnek Arapça beyitler fotokopi olarak öğrencilere verilecek.
13 Klasik Türk şiirinden seçme parçalarda yer alan Arapça yapılar üzerinde örnek uygulamalar. Ders öncesinde, Klasik Türk şiirinden örnek Arapça beyitler fotokopi olarak öğrencilere verilecek.
14 Klasik Türk şiirinden seçme parçalarda yer alan Arapça yapılar üzerinde örnek uygulamalar. Ders öncesinde, Klasik Türk şiirinden örnek Arapça beyitler fotokopi olarak öğrencilere verilecek.
Resources
Course Notes <p>Ahmed Ateş, Arap&ccedil;a Grameri; Mehmet Maksutoğlu, Arap&ccedil;ayı &Ouml;ğreten Kitap.</p>
Course Resources

Serdar Mutçalı, Dağarcık (Arapça-Türkçe Sözlük); Mevlüt Sarı, el-Mevârid (Arapça-Türkçe Sözlük); Arapça bulmaca kitapları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir. X
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5