Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eski Anadolu Türkçesi TDE 254 4 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AYDIN, Prof.Dr. ZİKRİ TURAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra KİRİK, Arş. Gör. Bahri KUŞ

Course Category
Course Objective

Eski Anadolu Türkçesi dönemi hakkında bilgiler vermek, dönemin imla, fonetik ve morfolojik özelliklerini öğretmek, müellifleri ve onların eserleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Course Content

Eski Anadolu Türkçesi dil özellikleri, dil özelliklerini yansıtan eserlerin trankripsiyonunun yapılması ve gramer incelemeleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eski Anadolu Türkçesinin kaçıncı yüzyıllar arası dönemi kapsadığını bilir. Genel Türkçe içindeki yerini anlatır. Türk dili için neyi ifade etiğini tanımlar. Eski Anadolu Türkçesinin kaynaklarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Eski Anadolu Türkçesinin gramer özelliklerini belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Eski Anadolu Türkçesinin Türk dilinin diğer tarihi şiveleriyle münasebetini kurar, aralarındaki farklılıkları ayırt eder. Oğuz Türkçesinin Anadoludaki yükselişini hazırlayan zemine ait verileri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine geçişte önemi olan gramer unsurları ve kaideleri bir araya getirip genellemelere ulaşır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini yansıtan metinleri okur, bu döneme ait kelimeleri örnekler, gösterir ve onları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinlerinin sahip olduğu söz varlığı ve gramer özelliklerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Dili tarihi içerisinde Oğuz Türkçesinin yeri ve Eski Anadolu Türkçesi Türk dilinin tarihi ile ilgili bilinen kaynakları edinmiş olmak.
2 Eski Anadolu Türkçesine Giriş Türk dili tarihi ile ilgili kaynakları okumuş olmak.
3 Karışık dilli eserler Türk dili tarihi ile kaynak kitapları okumuş olmak.
4 Eski Anadolu Türkçesinde imla Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili kaynak okumuş olmak.
5 Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisi özellikleri Geriye dönük ses bilgisi tekrarı yapmak.
6 Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisi özellikleri Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisi özelliklerini incelemiş olmak.
7 Eski Anadolu Türkçesinin şekil bilgisi özellikleri Geriye dönük şekil bilgisi tekrarı yapmak.
8 Eski Anadolu Türkçesinin şekil bilgisi özellikleri Eski Anadolu Türkçesi şekil bilgisi özelliklerini incelemiş olmak.
9 ARA SINAV Genel konu tekrarı yapmak.
10 Eski Anadolu Türkçesine ait metinlerin dil incelemesi Eski Anadolu Türkçesine ait metin örneklerini temin etmek.
11 Eski Anadolu Türkçesine ait metinlerin dil incelemesi Temin edilen metin örneklerini okumak.
12 Eski Anadolu Türkçesine ait metinlerin dil incelemesi Metinlerin üzerinde ses ve ekleşme bilgisi incelemesi yapmış olmak.
13 Eski Anadolu Türkçesine ait metinlerin dil incelemesi Metinlerin üzerinde ses ve ekleşme bilgisi incelemesi yapmış olmak.
14 Metin incelemesi ve bütünleyici bilgiler Metinlerin üzerinde ses ve ekleşme bilgisi incelemesi yapmış olmak.
Resources
Course Notes
Course Resources

Âşık Paşa, Garib-nâme; Hazırlayan: Kemal Yavuz, TDK Yay.: 764/2, İstanbul, 2002.
ERGİN, Muharrem; Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1994.
GÜLSEVİN, Gürer; Eski Anadolu Türkçesine Ekler, Ankara, 1997.
ÖZKAN, Mustafa; Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul, 1995
TİMURTAŞ, F. Kadri; Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul, 1981.
TURAN, Zikri; Eski Anadolu Türkçesinde Ünlü Uzunlukları, Açıksöz Yayınları, Malatya 1993.
TURAN, Zikri; Eski Anadolu Türkçesinde Ol- Cevheri Fiili, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1996, TDK Yay.: 740, Ankara, 1999, s. 265-285.
TÜRK, Vahit-Şaban DOĞAN-Yasin ŞERİFOĞLU; Eski Anadolu Türkçesi Dersleri, Kesit Yay., İstanbul, 2011.
Yunus Emre Divanı, Kültür Bakanlığı Yay./1362, Ankara, 1991.
ERCİLASUN, Ahmet Bican; Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2005

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler. X
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6