Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni Türk Edebiyatina Giriş TDE 159 1 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. GÜLSEMİN HAZER
Course Lecturers Doç.Dr. GÜLSEMİN HAZER,
Course Assistants

 Arş. Gör. E. Neşe DEMİRDELER, Arş. Gör. Elmas KARAKAŞ, Arş. Gör. Samet ÇAKMAKER, Arş. Gör. M. Mustafa ÖRÜCÜ

Course Category
Course Objective

Edebî değişimlerin nedenlerini ve sonuçlarını öğretmek. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki nedenleri belirtmek. 1839 Tanzimat Fermanı´nın ilânından sonra Türk kültür ve edebiyat hayatındaki yenilikler hakkında bilgi vermek. Yeni Türk Edebiyatını hazırlayan olayları, edebî şahsiyetleri ve eserleri tanıtmak. Batı edebiyatı etkisiyle Türk edebiyatında görülen edebî tür, şekil ve içerik değişikliklerini kavratmak. Batı edebiyatındaki edebî akımları ve bunların Türk edebiyatındaki yansımalarını öğretmek.

Course Content

Türk edebiyatının dönemleri, Türkiye´de Batılılaşma tarihi, Batılılaşmanın etkisiyle Türk edebiyatında görülen yeni türler ve kavramlar, Yeni Türk Edebiyatının kaynakları, Yeni Türk Edebiyatının belli başlı özellikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medeniyet değişikliği ile edebiyat arasında ilişki kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Yeni Türk Edebiyatının beslendiği kaynakları analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Batılılaşma hareketi içinde çeviri faaliyetlerinin önemini tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Edebî akımlar, anlayışlar ile devirler ve nesiller arasında ilişki kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Siyasî değişikliklerin edebiyata etkisini tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Batı Edebiyatının etkisiyle gelişen tür, şekil ve içerik değişikliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Edebiyat kavramı; Edebî değişimlerin nedenleri ve sonuçları; Türk edebiyatının dönemleri ve dönemlere ayrılmasının nedenleri Edebiyat tarihi kitapları ve internet kaynakları vasıtasıyla Türk edebiyatının gelişimi ve dönemleri üzerine genel bilgi sahibi olmak.
2 Yeni Türk Edebiyatını oluşturan tarihî ve kültürel şartlar; Batılılaşma hareketleri: Batı ile olan ilişkinin başlangıcı, elçilikler, III. Selim´in yenilik hareketleri, II. Mahmud´un yenilik hareketleri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı Başta Ahmet Hamdi Tanpınar´ın "19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi" olmak üzere edebiyat tarihleri ve tarihi metinlerden hareketle döneme ilişkin ön bilgi sahibi olmak.
3 Yeniliklere doğan tepkiler; yenilikler sonrası ortaya çıkan düşünce akımları: İslamcılık-Osmanlıcılık-Türkçülük; İttihat ve Terakki, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Derse kaynaklık eden edebiyat tarihleri ve internet kaynakları vasıtasıyla yeniliklere doğan tepkiler; yenilikler sonrası ortaya çıkan düşünce akımları hakkında genel bilgi sahibi olmak.
4 Yeni Türk Edebiyatının kaynakları: Kalemler, Encümen-i Dâniş, Konaklar Kalemler, Encümen-i Dâniş ve Konaklar konuları üzerine internet ve diğer yazılı kaynaklar vasıtasıyla genel bilgi sahibi olmak.
5 Yeni Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar: Fransız İhtilâli ve onun Türk edebiyatına yansıması, çeviri faaliyetleri Fransız İhtilali, ihtilali hazırlayan sebepler ve sonuçları üzerine kanaat oluşturabilecek bilgiye sahip olmak. Çeviri faaliyetlerinin edebiyatımızda görünümü ve etkisi üzerine yazılı kaynaklar ve internet vasıtasıyla bilgi sahibi olmak.
6 Yeni Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar: Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve Batı edebiyatından gelen unsurlar Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve Batı edebiyatının Yeni Türk Edebiyatı üzerindeki etkisi üzerine yazılı kaynaklar ve internet vasıtasıyla genel bilgi sahibi olmak.
7 Yeni Türk Edebiyatına Batı´dan gelen kavramlar: Medeniyet, demokrasi, hürriyet, parlamento, akıl vb. Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan kavramlar ve bu kavramların Türk edebiyatı üzerindeki etkisi üzerine bilgi ön sahibi olmak.
8 Eski edebiyattan yeni edebiyata geçiş: Vâsıf, Akif Paşa "Kaside-i Adem"; İzzet Molla Mihnet-i Keşan ve yenileşme tarihimizdeki yeri Kaside-i Adem ve Mihnet-i Keşan incelenerek ders hakkında ön bilgi sahibi olmak.
9 ARA SINAV
10 Tanzimat sonrası Türk edebiyatında görülen yeni türler Tanzimat sonrası Türk edebiyatında görülen yeni türlerin neler olduğu ve edebiyatımızdaki konumu üzerine kanaat oluşturabilecek ön bilgiye sahip olmak.
11 Tanzimat sonrası Türk edebiyatında temaların dönüşümü ve yeni temalar Edebiyatımızda Tanzimat ile birlikte görülmeye başlanan yeni temalar ve bunların edebiyatımıza etkileri üzerine genel bilgi sahibi olmak.
12 Edebî akımlar ve yansımaları: Hümanizm, Klasisizm. Romantizm, Realizm, Naturalizm Edebi akımlara dair yazılı kaynaklar ve internet vasıtasıyla ön bilgi sahibi olmak.
13 Sembolizm, Parnasizm İsmi geçen akımlar ve bu akımların Türk edebiyatına etkileri üzerine bilgiler içeren kaynaklar aracılığıyla ön bilgi sahibi olmak.
14 Sürrealizm, Kübizm, Fütürizm, İzlenimcilik, Dadaizm
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Edebiyat Üzerine Makaleler, Ahmet Hamdi Tanpınar.
2.XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ahmet Hamdi Tanpınar.
3.Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz.
4.Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Kenan Akyüz
5.Şiir Tahlilleri I (Tanzimat´tan Cumhuriyet´e), Mehmet Kaplan.
6.Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I, II, Mehmet Kaplan
7.Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Orhan Okay
8.Yeni Türk Edebiyatı- Tanzimat´tan Cumhuriyet´e-, İnci Enginün.
9.Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları, Emel Kefeli.
10.Edebiyat Tarihine Katkılar, Sadık Tural.
11.Türkiye´de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes.
12.Türkiye´de Çağdaş Düşünce Tarihi, Hilmi Ziya Ülken.
13.Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, İsmail Çetişli.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 8 8
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 6 6
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6