Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Bilimi TDE 151 1 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN,
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Dünya halk bilimi çalışmalarının başlaması ve tarihi süreç içerisinde tekâmülünü, metot ve tekniklerini, gelinmiş olan son aşamayı öğretmek
Halk Biliminin Türkiyede uygulanmaya başlama serüvenini, kavram olarak isimlendirme aşamalarını, bir bilim dalı olarak ilk ne zaman ele alınmaya başlandığını, üniversiter niteliğe kavuşma aşamalarını ve günümüz halk bilimi çalışmalarını öğretmek.

Course Content

Folk, lore, folklor kavramı ve tanımı; halk ve halkîlik; folklorun alanı, folklorun amacı, folklorun ilişkide olduğu ve yararlandığı bilim dalları, manevi kültür mahsûlleri, maddî kültür mahsulleri, folklor ve edebiyat ilişkisi ; folklore ve fakelore; folklorda varyant; authentism kavramı ve orijinallik; folklorun genel kuralları; kanunları; folklor akımları; okulları; folklor metodolojisi. Türkiyede folklor, ilk folklor çalışmaları; Türk folklorunun kaynakları; yazılı kaynaklar,sözlü kaynaklar; görsel kaynaklar, maddi kaynaklar Türk folkloru ile ilgili yayınlar; Türk folkloru ile ilgili ilmî toplantılar ve kurslar; Türk folkloru ile ilgili kurum ve kuruluşlar; Üniversiter yapılanma; folklorla ilgili arayışlar, anlayışlar, yaklaşımlar. Halk bilimi konularının Türk folkloru örnekleriyle açıklanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Halkbilimi ile ilgili kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Halkbilimi metodolojisi hakkında yorumlama yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Halk bilimi ile ilişkisi olan bilimleri sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Türkiyedeki ilk folklor çalışmalarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Folklorun genel kurallarının tasnifini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Türk folkloruyla ilgili yazılı ve sözlü kaynakları sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Folk, lore, folklor kavramı ve tanımı "DUNDES, Alan; (1997), Halk Kimdir, Çev. Metin Ekici, Milli Folklor, Ankara" makalesini okumak.
2 Halk ve halkîlik folklorun alanı folklorun amacı "Folk ve Halk Terimleri Üzerine “Milli Folklor Dergisi, Cilt:1, Yıl:2, Sayı:5, Mart 1990” Makalesi okunarak gelinecek
3 Kültür Kavramı Manevi kültür mahsûlleri, maddî kültür mahsulleri Kültürün çeşitli tanımları sözlüklerden araştırılacak
4 Folklor ve edebiyat ilişkisi folklore ve fakelore ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
5 Folklorda varyant varyant kelimesinin sözlüklerden karşılığına bakılacak
6 Folklorun genel kuralları folklorun kanunları, araştırma teknikleri Kaynak kitaplardan konu takibi
7 Folklor akımları Folklor okulları Folklor metodolojisi, "Acıpayamlı, Orhan , Türkiye´de kurulan ilk folklor okulu, III. Milletleraras› Türk Folklor Kongresi Bildirileri, I. cilt, Genel Konular, Ankara. 1986, 21" isimli makalesi okunacak
8 Türkiyede folklor, ilk folklor çalışmaları ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
9 Türk folklorunun kaynakları Yazılı kaynaklar, yazılı eserler; kitabelerSözlü kaynaklar, görsel kaynaklar, Türk folkloru ile ilgili yayınlar, Türk folkloru ile ilgili ilmî toplantılar ve Türk folkloru ile ilgili kurum ve kuruluşlar ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
10 İnanç İnanış ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
11 Sosyal Normlar, Halk kültüründe geçiş dönemleri Doğum "ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 2000." kitabının ilgili bölümleri okunacak
12 Evlenme "ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 2000." kitabının ilgili bölümleri okunacak
13 Ölüm "ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 2000." kitabının ilgili bölümleri okunacak
14 Bayramlar, törenler, kutlamalar, halk mutfağı "ALANGU, Tahir; Türkiye Folkloru El kitabı, Adam Yay., İstanbul, 1983." kitabın ilgili bölümleri okunacak
Resources
Course Notes <p>A&ccedil;ık&ouml;ğretim Fak&uuml;ltesi Ders Notları</p>
Course Resources

ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 2000.
BORATAV, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi
ALANGU, Tahir; Türkiye Folkloru El kitabı, Adam Yay., İstanbul, 1983.
BORATAV, (Prof. Dr.) Pertev Naili; Folklor ve Edebiyat 1-2-, Adam Yay., İstanbul, 1982Nail Tan Folklor Genel Bilgiler
ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi, Kitabevi yay.,İstanbul, 2007

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 5
2. Ödev 5
3. Ödev 5
4. Ödev 3
5. Ödev 2
6. Ödev 5
1. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Kısa Sınav 3 15 45
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6