Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Modern Türkiye Nin Oluşumu SAU 057 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA SARI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, XIX. yüzyılın başından günümüze kadar modern Türkiye´nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel kökenlerini ve süreçlerini, dünyadaki gelişmeler çerçevesinde ele almaktır.
Course Content Osmanlı Devleti’ndeki yenileşme hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi, İttihat ve Terakki Partisi, Milli Mücadele, Atatürk inkılâpları, Çok partili hayata geçiş
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tanzimat ve Meşrutiyet tecrübelerinin Cumhuriyet’e katkılarını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Osmanlı Türkiyesi ile Cumhuriyet Türkiyesi arasındaki süreklilikler ve kopuşları inceler Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev,
3 Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve Osmanlı Devleti’ndeki modernleşme çabalarını kıyaslar Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi,
4 Atatürk ilke ve inkılâplarının Türkiye modernleşmesine katkısını anlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
5 İkinci Dünya Savaşı´nın sonundan bugünlere modern Türkiye´nin yakın tarihini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarını kavrar Anlatım, Tartışma, Benzetim, Performans Görevi,
6 Dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye´nin son elli yıllık tarihinin temel dinamikleri ve süreçlerini değerlendir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Devleti’ndeki ilk yenileşme hareketleri
2 Tanzimat ve Islahat Fermanları
3 I. Meşrutiyet Dönemi: Parlamenter sisteme geçiş
4 II. Meşrutiyet Dönemi: İttihat ve Terakki Partisi ve iktidarı
5 Savaş ve barış: Milli Mücadele ve Lozan Antlaşması
6 Cumhuriyet’e giden yol
7 Atatürk döneminde Türkiye
8 İsmet İnönü döneminde Türkiye
9 ARASINAV
10 II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki gelişmeler ve Türkiye: Çok partili hayata geçiş
11 Demokrat Parti dönemi
12 1960-1970 arasında Türkiye
13 1970-1980 arasında Türkiye
14 Günümüzde Türkiye ve dersin genel değerlendirilmesi
Resources
Course Notes Erich Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner Gönen, İstanbul: İletişim Yayınları 2004.
Course Resources 1. Bernard Lewis, Modern Türkiye´nin Doğuşu, Ankara: TTK Yay., 1988
2. Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yay, İstanbul, 1999
3. Niyazi Berkes, Türkiye´de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 2002.
4. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Hil Yayınları, 1987.
5. Kemal H. Karpat, Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, (çev. Dilek Özdemir), Ankara, 2006.
6. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye´nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul: 1960.
7. Bülent Tanör, Osmanlı- Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 1998.
8. Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki, 1908- 1914, Çev. Nuran Yavuz, İstanbul: Kaynak Yay., 1984.
9. Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Çev. Fatmagül Berktay, İstanbul: Kaynak Yay., 1996.
10. Zafer Toprak, İttihat ve Terakki ve Devletçilik, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 1995.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 8 8
Final 1 15 15
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5