Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Art Of Traditional Block Printing-II HKE 336 6 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category General Education
Course Objective

To learn regional Istanbul fabric printing and wax batik art

Course Content

To teach regional Istanbul fabric printing and wax batik art.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Recognizes Istanbul regional fabric prints. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
2 Recognizes the wax batik fabric print (Istanbul, Malatya). Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Lab / Workshop, Self Study, Project Based Learning, Testing, Oral Exam, Homework, Project / Design, Performance Task,
3 Recognizes the surface plan size, quality, colour and motifs of the fabric printing. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
4 To learn the techniques of wax batik fabric printing. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
5 Make designs. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Determine Istanbuls fabric printing characteristics.
2 Determine the surface plans and motif characteristics of Istanbul fabric printings.
3 Sketch work.
4 Construct pattern design plans.
5 Prepare molds and printing preparations.
6 Pratice.
7 Term examination.
8 Determine Istanbul and Malatya regional wax batik characteristics.
9 Sketch work.
10 Prepare molds and printing preparations.
11 Work on wax batik techniques.
12 Practice.
13 Practice.
14 Free design work with the molds.
Resources
Course Notes
Course Resources

Prof. Dr Reyhan KAYA Türk Yazmacılık Sanatı
Türkan BİLGİN İstanbul Milli Saraylarda Yazma Koleksiyonları Yüksek Lisans Tezi

C. E. Arseven, Türk Sana tı, Cem Yayınevi, İstanbul,. 1973 H. Ö. Ba rışta, "Kasta monu'da Yazmacılık", Erdem Dergisi, 4(10), Ankara, 1988 H. Ö. Ba rışta, ‘’Türk El Sanatları’’, T.C.Kültür Bakanlığı, Ankara. 1998 H. Cinlio ğlu, "Tokat'ta Halk Sanatları ve Yazmacılık", Türk Folklor Ara ş tırmala rı Dergisi, S.71, 1955 T. Duran, "Anadolu'da Dünden Bugüne Tekstilde El Baskıcılığı", (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marma ra Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. 1998 N. Gökaydın, ‘’Kuma ş Desenlemede Yaratıcı Çalışmalar’’, Gazi Üniversitesi Yayını N:26,Gazi Üniversitesi E ğitim Fakültesi Yayını N:213, 1990 N. Görgünay - M.Muhtar, "Ela zığ'da Çit Basma ve Çitçilik", 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, 212-233, İzmir. 1984 R.Kaya, ‘’Türk Yazmacılık Sanatı’’, T. İş Bankası Kültür Yayınları N:140, Sanat Dizisi:15. 1988 N.Kayaba şı- F. S ö yle m z o ğlu, "Bartın'da Yazmacılık Sanatı", Erdem Dergisi, Halı Özel Sayısı II, 10(29), Ankara. 1999 N. Öz, "Türk Yazma cılık Sanatı ve Son Dönem İstanbul Yazmaları" (Yayınlanmamı_ Yüksek Lisans Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü. , 2006 N. Tan, "Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki Çok Önemli Bir Yazm a", Milli Folklor Dergisi, 19(76), 2007 S. Tansu ğ, "Kandilli Yazmaları", Antik Dekor Dergisi, (34): 147. 1996 K.Türker, " A ğaç Baskı Tokat Yazmaları", T.İş Bankası Kül tür Yayınları, Sanat Dizisi: 47. 1996

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 40
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 1 1
Quiz 1 1 1
Assignment 1 5 5
Final examination 1 1 1
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 4