Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Art Of Traditional Block Printing-I HKE 335 5 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category General Education
Course Objective

TolearnregionalIstanbulfabricprintingandwax batik art

Course Content

To teach the characteristic techniques and patterns of the traditional anatolian fabric printing

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Recognizes the art of traditional fabric printing Drilland Practice, Group Study, Project / Design, Performance Task,
2 Recognizes mold preparation techniques Drilland Practice, Group Study, Project / Design, Performance Task,
3 Recognizes mold pressing techniques Drilland Practice, Group Study, Project / Design, Performance Task,
4 Can talk about the surface plan size, pattern, colour and motif Drilland Practice, Group Study, Project / Design, Performance Task,
5 Make designs Drilland Practice, Group Study, Project / Design, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 History of Anatolian fabric printing and general survey
2 Determine regional characteristics
3 Determine surface plans and motifs
4 Make esquisse for charcoal printing
5 Prepare molds
6 Prepare surface plans
7 Printing techniques and prepare dye
8 Practice
9 Term examination
10 Sketchwork for Elvan fabric printing
11 Prepare molds and make printing preparations
12 Prepare surface plans
13 Practice
14 Free design work with the molds
Resources
Course Notes
Course Resources

C. E. Arseven, Türk Sana tı, Cem Yayınevi, İstanbul,. 1973 H. Ö. Ba rışta, "Kasta monu'da Yazmacılık", Erdem Dergisi, 4(10), Ankara, 1988 H. Ö. Ba rışta, ‘’Türk El Sanatları’’, T.C.Kültür Bakanlığı, Ankara. 1998 H. Cinlio ğlu, "Tokat'ta Halk Sanatları ve Yazmacılık", Türk Folklor Ara ş tırmala rı Dergisi, S.71, 1955 T. Duran, "Anadolu'da Dünden Bugüne Tekstilde El Baskıcılığı", (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marma ra Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. 1998 N. Gökaydın, ‘’Kuma ş Desenlemede Yaratıcı Çalışmalar’’, Gazi Üniversitesi Yayını N:26,Gazi Üniversitesi E ğitim Fakültesi Yayını N:213, 1990 N. Görgünay - M.Muhtar, "Ela zığ'da Çit Basma ve Çitçilik", 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, 212-233, İzmir. 1984 R.Kaya, ‘’Türk Yazmacılık Sanatı’’, T. İş Bankası Kültür Yayınları N:140, Sanat Dizisi:15. 1988 N.Kayaba şı- F. S ö yle m z o ğlu, "Bartın'da Yazmacılık Sanatı", Erdem Dergisi, Halı Özel Sayısı II, 10(29), Ankara. 1999 N. Öz, "Türk Yazma cılık Sanatı ve Son Dönem İstanbul Yazmaları" (Yayınlanmamı_ Yüksek Lisans Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü. , 2006 N. Tan, "Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki Çok Önemli Bir Yazm a", Milli Folklor Dergisi, 19(76), 2007 S. Tansu ğ, "Kandilli Yazmaları", Antik Dekor Dergisi, (34): 147. 1996 K.Türker, " A ğaç Baskı Tokat Yazmaları", T.İş Bankası Kül tür Yayınları, Sanat Dizisi: 47. 1996

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Performans Görevi (Atölye) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 2 2
Performance Task (Application) 1 3 3
Performance Task (Workshop) 1 3 3
Final examination 1 1 1
Total Workload 106
Total Workload / 25 (Hours) 4.24
dersAKTSKredisi 4