Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sources Of Rıghts In Fıqh ISH 526 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>none</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi İRFAN İNCE
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Analyzing the concept of "right" in the classical Fiqh

Dersin İçeriği

The definition, types and sources of right  in classical fiqh within the framework of Mesâdiru'l-hakk of Abdurrazzak al-Sanhûrî (1971) with comparisons with contemporary legal theory

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 evaluates the works of Abdurrezzak es-Senhûrî as a jurist and a scholar of fıqh Lecture, Discussion, Testing,
2 classifies the types of rights. Lecture, Question-Answer, Testing,
3 dintinguishes different types of right in terms of source and authority Lecture, Discussion, Homework,
4 makes comparisons between Western law and Islamic law Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
5 explains the basic concepts of the contract law as a source of subjective rights Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
6 analyzes the place of fiqh in the legal systems of some Muslim countries. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Codification of Law in Egypt in the 20th and the relevance of fiqh
2 Biography of Senhûrî, his scholarly activities and evaluations of his works
3 Topics of Mesâdiru’l-hak
4 Classical fiqh according to Senhurî
5 Comperative law in Mesâdiru'l-hak
6 Objective rights-subjective rights
7 Theory of "zimme"
8 Sources of subjective and objective rights
9 Theory of contract law
10 error in contract
11 Subject matter of contract
12 Theory of nullity
13 Interest
14 Discussion and evaluation
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Andurrezzâk es-Senhûrî, Mesâdiru’l-hak fi’l-fıkhi’l-islâmî: Dirâse mukârene bi’l-fkhi’l-islâmî, Dâru ihyâ’i’t-turâsi’l-arabî, Beyrut-Lübnan, t.y.

Murteza Bedir, “Senhûrî, Abdurrezzâk Ahmed”, DİA, XXXVI, 2009, s. 523-525.

Muhammed Amâre, Ed-Doktûr Abdurrezzâk es-Senhûrî: islâmiyyetu’d-devle ve’l-medeniyye ve’l-kânûn, Dâru’s-selâm, Kahire, 2009.

Guy Bechor, The Sanhuri Code, and the Emergence of Modern Arab Civil Law (1932 to 1949), Brill, Leiden-London, 2007.

Oussama Arabi, “Al-Sanhuri's Reconstruction Of The Islamic Law Of Contract Defects”, Journal of Islamic Studies (1995) 6 (2): 153-172.

Abdurrezzâk es-Senhûrî, Fıkhü'l-hilafe ve tetavvuruhâ, trc. Nadiye Abdürrezzâk Senhuri. el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Âmme li’l-Kitâb, Kahire, 1989.

Enid Hill, “Al-Sanhuri and Islamic Law: The Place and Significance of Islamic Law in the Life and Work of 'Abd al-Razzaq Ahmad al-Sanhuri, Egyptian Jurist and Scholar, 1895-1971” Arab Law Quarterly, Vol. 3, No. 1 (Feb., 1988), pp. 33-64.

Nâdiye Senhuri, Tevfik Şavi, Abdürrezzâk es-Senhuri min hilâli evrakihi'ş-şahsiyye, ez-Zehrâ li'l-İ'lami'l-Arabî, Kahire, 1988.

Subhi Receb Mahmesânî, el-Mücahidûn fi'l-hak: tezkirât min Mâlik ile's-Senhurî, Dârü'l-ilm li'l-melayin,  Beyrut, 1979.

Senhûrî, Abdurrezzâk, Nazariyyetu’l-akd, el-Meceme’u’l-ilmiyyi’l-arabiyyi’l-islâmî, Beyrut, 1935.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Toplam 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 3 42
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 20 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,6
Dersin AKTS Kredisi 6