Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Philosophy Of Ibn Sina FDI 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p>No pre-condition for this course.</p>
Recommended Optional Courses <p>All courses related to Islamic philosophy may be useful for this course.</p>
Course Language Turkish
Course Level YUKSEK_LISANS
Course Type Compulsory
Course Coordinator Doç.Dr. EMRAH KAYA
Course Lecturers Doç.Dr. EMRAH KAYA,
Course Assistants

No assistant for this course.

Course Category Teaching Suitable For Field
Course Objective

Introduce Avicenna to the students of Islamic Philosophy department.

Course Content

Focus on some specific issues found in Avicennan thought.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Understand the philosophy of Avicenna Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Learn the relation between the resources of Avicennan thought Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Evaluate the effects of Avicenna Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Explain the understanding of existence in Avicenna Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Explain the understanding of epistemology of Avicenna Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Explain the understanding of nafs (soul) of Avicenna Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction: The Life and Works of Avicenna
2 Logic
3 Theory of Existence
4 Necessary Being
5 Physics
6 Theory of Nafs (Soul)
7 Theory of Nafs (Soul)
8 Epistemology
9 Prophethood
10 Symbolic Tales
11 Discussions on Peripatetic Philosophy
12 Avicenna and Mysticism
13 Effects on the East
14 Effects on the West
Resources
Course Notes <p>Cabiri, M. A. Felsefi Mirasımız ve Biz. İstanbul, Kitabevi. 2000.</p> <p>Durusoy, Ali, &quot;İbn Sinanın Klasik Mantığa Katkıları,&quot; İslam Felsefesinin Sorunları, Ankara: Elis y. 2003.</p> <p>Kaya, Mahmut. İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri. Tr. Mahmut Kaya. İstanbul, 2004.</p> <p>Okumuş, Mesut. Kur&acute;anın Felsefi Okunuşu, İbn Sina &Ouml;rneği. Ankara: Araştırma, 2003.</p> <p>Yormaz, Abdullah. Ebheri&acute;nin Hidayet&uuml;l Hikme&acute;si ve Osmanlı T&uuml;rk D&uuml;ş&uuml;ncesindeki Yeri. M.A., M. &Uuml;. S.B. E., 2003.</p>
Course Resources

Alper, Ömer Mahir. İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi. İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000.

Altıntaş, Hayrani. İbn Sina Metafiziği. Ankara: AÜİFY, 1992.

Atay, Hüseyin. İbn Sina´da Varlık Nazariyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001.

Atay, Hüseyin. Farabi ve İbn Sina´ya Göre Yaratma. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. yy, 1974.

Bolay, M. Naci. Farabi ve İbn Sinada Kavram Anlayışı. İstanbul: MEB, 1990.

Cihan, A. Kamil. İbn Sina ve Gazali´de Bilgi Problemi. İstanbul: İnsan yy, 1998.

Dodurgalı, A. İbn Sina Felsefesinde Eğitim. İstanbul: İFAV, 1995.

Durusoy, Ali. İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri. İstanbul: MÜİFVY, 1993.

Goichon, A. M. İbn Sînâ Felsefesi ve Ortaçağ Avrupasındaki Etkileri. Tr. İ. Yakıt. İstanbul: Ötüken yy, 1986.

Gutas, Dimitri. İbn Sina'nın Mirası, Tr. C. Kaya, İstanbul, Klasik, 2004.

İbn Sina..İşaretler ve Tembihler. Tr. A. Durusoy, M. Macit, E. Demirli. İstanbul: Litera, 2005.

İbn Sina. Şiifa., Mantğa Giriş, Medhal. Tr. Ömer Türker. İstanbul: Litera, 2006.

İbn Sina. Musiki. Tr. A. H. Turabi. İstanbul: Litera, 2004.

İbn Sina. Necat. Ed. Abdurrahman Amayre. Beyrut: Darul Cil, 1992.

İbn Sina. Risaleler. Tr. A. Açkgenç, M. Hayri Kırbaşoğlu. Ankara: Kitabiyat, 2004.

İbn Sina. Şifa, Fizik I. Tr. Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı. İstanbul: Litera, 2004.

İbn Sina. Şiifa, Fizik II. Tr. Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı., İstanbul: Litera, 2005.

İbn Sina. Şiifa, Metafizik I. Tr. Ekrem Demirli, Ömer Türker. İstanbul: Litera, 2004.

İbn Sina. Şiifa, Metafizik II. Tr. Ekrem Demirli, Ömer Türker. İstanbul: Litera, 2005.

İbn Sina. Şifa, Yorum Üzerine,İbare. Tr. Ömer Türker. İtanbul: Litera, 2006.

İbn Sina, ve diğerleri, İslam Felsefesinde Sembolik Hikayeler, İstanbul, İnsan y. 1997.

Kuşpınar, Bilal. İbn-i Sina´da Bilgi Teorisi. İstanbul: M.E.B., 1995.

Kutluer, İlhan. İslâm´ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru. İstanbul: İz, 1996a.

Kutluer, İ. Akıl ve İtikad, Kelam-Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar. İstanbul: İz, 1996b.

Kutluer, İlhan. İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık. İstanbul: İz Yayıncılık, 2002.

Macit, Muhittin. İbn Sina´da Doğa Felsefesi ve Meşşai Gelenekteki Yeri. İstanbu: Litera, 2005.

Peker, Hidayet. İbn Sina´nın Epistemolojisi. Bursa: Arasta y, 2000.

Reisman, David C., ed. Before and After Avicenna Proceedings of the First Conference of the Avicenna Study Group. Leiden: Brill, 2003.

Yemenli, İbrahim. "Bir İbn Sina Şarihi Ekmeleddîn en-Nahcuvânî ve Varlık Anlayışı," Divan, 10, 2001: 99-143.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4
5
6
7
8
9
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Seminer) 70
1. Ara Sınav 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 3 3
Assignment 3 10 30
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6