Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Su Mimarisi SAN 415 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. MERT AĞAOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Asst. Erdal OKUMUŞ

Course Category Other
Course Objective

Introducing the historical development of water constructions, one of the study areas of Art History, in the context of visuals

Course Content

Water culture in social life, place and importance of water in divine religions and the emergence of water structures such as bent, aqueduct, fountain, sebil, selsebil, şadırvan, hammam, genre and plan types, their emergence in historical process will be explained with examples.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Brain Storming, Testing, Homework,
2 Discussion, Question-Answer, Oral Exam,
3 Brain Storming, Oral Exam,
4 Group Study, Self Study, Homework, Testing,
5 Self Study, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Social life and water culture
2 Water and water structures in divine religions
3 Water architecture in Anatolia before the Seljuks
4 Cisterns, water jumps
5 Water Channels and Aqueducts
6 Fountains
7 Public fountains and ornamental fountains
8 Midterm exam
9 Definition of the bath and historical development
10 Plan types applied in baths
11 The birth of Turkish baths and the plans
12 Early Principals and Anatolian Seljuk Era Baths
13 Beyliks and Ottoman Period Baths
14 Final
Resources
Course Notes <p>Given by the instructor</p>
Course Resources

And, M., “Türk Hamamının Kültürümüzde ve Sanatımızda Yeri ve Önemi”, Ulusal Kültür 5, 1979, s. 54-77.

Aytöre, Ayhan “Türklerde Su Mimarisi”, I. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Tebliğleri, Ankara, 1962.

Aru, Kemal Ahmet, Türk Hamamları Etüdü, İstanbul, 1949.

Barışta, Ö., İstanbul Çeşmeleri, Ankara, 1992. 

Bildirici, Mehmet, Tarihi Su Yapıları, Ankara, 1994.

Çakmak, Canan, Tire Hamamları, Ankara, 2002.Çağman, F., “Topkapı Sarayı’nın Hamamları”, Pi Dergisi, Yaz 2001, s. 42-52.

Deniz, Kemal, “Hamam Mimarisi”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 97, 1950, s. 10-11.

Egemen, A., İstanbul'un Çeşme ve Sebilleri, İstanbul, 1993. 

Ertuğrul, Alidost, “ Hamam Yapıları ve Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, 2009, 241-266.

Eyice, Semavi, “İznik’de büyük hamam ve Osmanlı devri hamamları hakkında bir dene­me”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, XI: 15, 1960, s. 99-120.

Eyice, Semavi, “Hamamlar”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı ortak yayını, 1994, c. 3, s. 537-542.

Eyice, Semavi, “Hamam”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İSAM, İstanbul, 1997, c. 15, s. 402-430.

Haskan, M. N., İstanbul Hamamları, İstanbul, 1995.

Kepecioğlu, K., Bursa Hamamları, 1935.

Kılınçer, G., Kaybolan Çeşmeler, İstanbul, 2007.

Kuban, D., “Edirne’de Bazı II. Murad Çağı Hamamları Mukarnas Bezemeleri Üzerine Notlar”, Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya Armağan, Ankara 1976.

Meriç, M. A., “Mimari Açıdan Türk Hamamı”, Dekorasyon Dergisi 1990, s. 112-116.

Önge, Yılmaz, “Eski Türk Hamamlarında Aydınlatma”, Vakıflar Dergisi XII, Ankara, 1978, s. 121-136.

Önge, Yılmaz, “Koca Sinan’ın Hamamlarında Görülen Bir Yenilik Merkezi Kubbeli Örtü Sistemleri”, II. Uluslararası Türk İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İTÜ, 28 Nisan- 2 Mayıs 1986, 1986, C. 2, s. 81-85.

Önge, Yılmaz, “Anadolu Türk Hamamları Hakkında Genel Bilgiler ve Mimar Koca Sinan’ın İnşa Ettiği Hamamlar”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, C. I, İstanbul, 1988, s. 403-428.

Önge, Yılmaz, “Alanya ve Alara Kalelerindeki Selçuklu Hamamları”, Antalya III. Selçuklu Semineri: Bildiriler (10-11 Şubat), 1989, s. 117-124.

Önge, Yılmaz, “Sinan’ın İnşa Ettiği Hamamlar”, VI. Vakıf Haftası, Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde, Mimar Sinan Dönemi Sempozyumu, Ankara, 1989, s. 235-252.

Önge, Yılmaz, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Hamamları, 1995.

Tanışık, H., İstanbul Çeşmeleri, İstanbul, 1943.

Şapolyo, E. B., “Türk Hamamları”, Önasya 3:28, 1967.

Uzun, M. ve Albayrak, N., “Hamam”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, C. 15, 1997, s. 430-433.

Ünver, Süheyl, “Konya’da Selçuklular Zamanındaki Hamamlara Dair”, Türk Tıb Tarihi Arşivi, C. 5, S.18, 1940, s. 83-86.

Taşçıoğlu, T., Türk Hamamı, İstanbul, 1998.

Ürer, H., İzmir Hamamları, Ankara, 2002.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Examines according to geographical region, country, community and time to the material culture which feature art and evaluates to them by specific disciplines methods X
2 Has solving skills based on identification, interpretation, evaluation, research and evidence the Art History issues and problems using with information of Architecture, Archaeology, Fine Arts theoretical and practical knowledge acquired in the field. X
3 Can make plans and practices in the field of art history studies X
4 Recognizes, formulates and solves resources and problems Art History field X
5 Researches, preserves, teaches the historical environmental values and supports this development X
6 Has the transfer skills to Art History field innovations, monitoring developments in science and technology, to be able to constantly renew itself X
7 Compatible with the social environmentand has reached general culture level as required by the profession and and social relationships are strong; examines, develops and if necessary modifies norms guiding these relations with a critical perspective; manufactures and implements projects for the social environment where social responsibility. X
8 Has technical skills about Drawing, restoration, building survey, excavation techniques, photography and computer usage X
9 Dominates the national and international legislationabout Art History and develops to strategies, policies and implementation plans acting in accordance with this legislation and evaluates the obtained results. X
10 Recognizes, identifies cultural and historical values of the region; prepares, implements, manages, monitors plans and projects related this; informs people and institutions X
11 Has to be able to fit, work into any kind of field work and the ability to use the necessary technical equipment and professional ethics and a sense of responsibility X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 5 10
Assignment 1 12 12
Final examination 1 15 15
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5