Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Development Of Mathematical Thinking Skills In Children IMT 505 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator
Course Lecturers
Course Assistants

Research Assistant EMİNE NUR ÜNVEREN BİLGİÇ

 

Course Category
Course Objective

The development of mathematical thinking skills in children and understanding of my importance.

Course Content

External factors (family, environment and environmental conditions, teacher, systematic structuring and economic conditions), Mathematical thinking and development, Development of mathematical concepts, Differences according to age groups of perception, association and application skills of learners, The effects on mathematical thinking, the methods and techniques used in the acquisition of mathematical thinking skills.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Express the structure and development of mathematical thinking. Lecture, Question-Answer, Discussion,
2 Express the developmental stages of mathematical concepts.
3
4 Matematiksel düşünceyi ve yapılaşmasını sağlayan dış faktörleri (aile, çevre, ve çevre şartları, öğretmen, sistemli yapılanma ve ekonomik koşullar) sıralar.
5 Çoklu zekâ kuramının matematiksel düşünme üzerine etkisini tartışır.
6 Matematiksel düşünme becerisinin kazandırılmasında kullanılan yöntem ve teknikleri uygular.
7 İlgili ulusal ve uluslar arası makaleleri tartışır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Arnaz, Y.A. (2010), Okulöncesi dönemde matematik eğitimi, Nobel yayıncılık
Altun, M. (2008), İlköğretim ikinci kademe matematik öğretimi, aktüel yayıncılık
Baykul, Y. (2004), İlköğretimde matematik öğretimi 6-8 sınıflar için, Pegem A yayıncılık
Olkun S., Toluk Z. (2003), İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi, Anı yayıncılık

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 8