Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ottoman Tanzimat Period Management and Managers SBK 521 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. HAMZA AL
Course Lecturers
Course Assistants

Res. Asst. Abdulkadir AKSOY, 

Course Category
Course Objective

To learn about the personalities of the statesmen and thinkers who are described as the architects of the Tanzimat period, their thoughts on governance, their beliefs, attitudes and values, internal and external relations and their influence on governance.

Course Content

Basic Characteristics of the Ottoman State and Management Concept before Tanzimat, Ottoman State and Management Approach of Tanzimat Period

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 one learns the effects of Islamic civilization on Turkish management understanding Lecture, Discussion, Testing,
2 One acquire the main features of the Ottoman State and Management Approach Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
3 One learns the concept of justice in the Ottoman management concept, the concepts of religion, state and Nizam-ı Âlem Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 One learns student, III. Selim and II. Mahmut Period Lecture, Question-Answer, Testing,
5 One knows Tanzimat ve Mustafa Reşit Paşa Lecture, Question-Answer, Testing,
6 One earns the views of Sadık Rıfat Pasha, Mehmet Emin Âli Pasha and Mehmed Fuad Pasha Lecture, Testing,
7 The student learns the philosophy of management of Ahmet Cevdet Pasha and Mithat Pasha. Lecture, Question-Answer, Testing,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 History, History of Administration and Concept of Management, Management Approaches and Institutions in Turks before Islam
2 The Impact of Islamic Civilization on Turkish Management Conception
3 Management Approach in Seljuks
4 Basic Characteristics of Ottoman State and Management Approach
5 Justice Emphasis on Ottoman Management Understanding
6 Concepts of Religion, State and Regulation
7 Management Approach in Forms of Political Formation Previous to Tanzimat: Vizier Lütfi Pasha and Asafnamesi, Koçi Bey and His Risals
8 Management Approach in Forms of Political Formation Previous to the Tanzimat: Kâtip Çelebi and the Roads to be Corrected in Disorders, Note to the Defterdar Sarı Mehmet Paşa and the State Men
9 Differentiation in Ottoman Management Understanding: Management Approach in Ambassadors and Ambassadors
10 Management Understanding in Period of III. Selim and II. Mahmut
11 Tanzimat and Mustafa Resit Pasha
12 Sadık Rıfat Paşa
13 Mehmet Emin Âli Paşa ve Mehmed Fuad Paşa
14 Ahmet Cevdet Paşa ve Mithat Paşa
Resources
Course Notes
Course Resources

Abadan, Yavuz (2006), “Tanzimat Fermanı’nın Tahlili”, Tanzimat-Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Ed: Halil İnalcık ve Mehmet Seyitdanlıoğlu, Phoenix Yayınevi, Ankara.
Abdurrahman Şeref (1980), Tarih Söyleşileri (Müsahabe-i Tarihiye), (Açıklamalı Tam Metin), Sucuoğlu Matbaası, Sadeleştiren: Mübeccel Nami Duru, İstanbul.
Abou-El-Haj, Rıfa’at Ali (2000), Modern Devletin Doğası – 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu, Çev. Oktay Özel ve Canay Şahin, İmge Kitabevi, Ankara.
Ahmed Cevdet Paşa (1980), Mâruzât, Hazırlayan: Yusuf Halacoğlu, İstanbul: Çağrı Yayınları.
Ahmet Cevdet Paşa (1983-1984), Tarih-i Cevdet, cilt:1-6, Üçdal Neşriyat, İST.
Ahmet Cevdet Paşa (1986), Tezakir, 1-40, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Akarlı, Engin Deniz (1978), Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrazamlarından Âli ve Fuad Paşaların Siyasi Vasiyyetnâmeleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Âli Paşa (1978a), “Âli Paşa’nın 1869’da Girit’ten yolladığı Layiha”, Çev. ve Haz. Engin Deniz Akarlı, Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrazamlarından Âli ve Fuad Paşaların Siyasi Vasiyyetnâmeleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 1-8.
Âli Paşa (1978b), “Âli Paşa’nın Siyasi Vasiyyetnâmesi”, Çev. ve Haz. Engin Deniz Akarlı, Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrazamlarından Âli ve Fuad Paşaların Siyasi Vasiyyetnâmeleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 17-43.
Alkan, Ahmet Turan (2004), “Osmanlı’dan Cumhuriyete Müdevver Resmi İdeoloji Unsurları Hakkında”, Düşünen Siyaset, Sayı:07, 2. Baskı, Lotus Yayınevi, Ankara.
Altay, Ahmet (2011), “Klasik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 6/3, Summer, p. 1795-1809.
Berkes, Niyazi (2009), Türkiye’de Çağdaşlaşma, YKY. İstanbul.
Çetinsaya, Gökhan (2003), “Kalemiye’den Mülkiye’ye Tanzimat Zihniyeti”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt:1, İletişim Yayınları, İst-, s.54-71.
Danışman, Zuhuri (1972), Koçi Bey Risalesi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
Defterdar Sarı Mehmet Paşa (1992), Devlet Adamlarına Öğütler, Sadeleştiren: Hüseyin Ragıp Uğural, Kültür Bakanlığı Yayınları /710, Ankara.
Dursun, Davut (2002), “Türk Siyasi Hayatında Klasik/Geleneksel Sistemden Modern Sisteme Geçiş Çabaları”,Türkler Ansiklopedisi, Ed. Hasan Celal Güzel vd., Yeni Türkiye Yayınları, Cilt:14, Ankara, s.581-592.
Erdem, Çiğdem (2010), “Mehmet Sadık Rıfat Paşa ve 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’na Batılılaşma Bağlamında Kameralizmin Girişi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12/2, s. 171-196.
Eryılmaz, Bilal (1996), Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, 2. baskı, Risale Yayınları, İST.
Eryılmaz, Bilal (1999), “Osmanlı Devletinde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım”, Osmanlı, cilt:4, s.236-241, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
Eryılmaz, Bilal (1999), “Osmanlı Devletinde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım”, Osmanlı, cilt:4, s.236-241, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
Fuad Paşa (1978), “Fuad Paşa’nın Siyasi Vasiyyetnâme’si”, Çev. ve Haz. Engin Deniz Akarlı, Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrazamlarından Âli ve Fuad Paşaların Siyasi Vasiyyetnâmeleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 9-16.
Gökalp, Ziya (1981), Türk Devletinin Tekâmülü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Gökbilgin, M. Tayyib (1985), “XII. Asırda, Osmanlı Devletinde Islahat İhtiyaç ve Temayülleri ve Kâtip Çelebi”, Kâtip Çelebi, Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s. 197-218.
Gökbilgin, M. Tayyib (T.Y.) “Lütfi Paşa”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: 7, Ed. A. Adıvar vd., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 96-101.
Gürsoy, Altuniş Belkıs (2006), “Türk Modernleşmesinde Sefir ve Sefaretnamelerin Rolü”, bilig, Sayı: 36, s.139-165.
Heper, Metin (2006), Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğubatı,
Hocaoğlu, Durmuş (2004), “Osmanlı, Cumhuriyet, “Gaazâ, Cihad ve Îlâ-yı Kelimetu’llah” İdesi Üzerine Bir Tarih Kritiği”, Düşünen Siyaset, Sayı:07, 2. Baskı, Lotus Yayınevi, Ankara.
İmam-ı Gazâlî (2008), İmam-ı Gazâlî’den Yönetim Sırları, Çev. İbrahim Doğu, Çelik Yayınevi, İstanbul.
İnal, İbnülemin Mahmut Kemal (1982), Son Sadrazamlar, 1-2 Cilt, Dergah Yayınları, İstanbul.
İnalcık, Halil (1993), Osmanlı İmparatorluğu, Eren Yayıncılık.
İnalcık, Halil (2005), “Şerî’at ve Kanun, Din ve Devlet”, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adâlet, 2. Baskı, Eren Yayıncılık, İstanbul.
İnalcık, Halil (2006b), “Tanzimat Nedir?”, Tanzimat-Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Ed: Halil İnalcık ve Mehmet Seyitdanlıoğlu, Phoenix Yayınevi, Ankara, s. 13-35.
İnalcık, Halil (2007), “Kutadgu Bilig’de Türk İdare Geleneği ve Adalet”, Adâlet Kitabı, Ed. Bülent Arı ve Selim Aslantaş, T. C. Adelet Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 25-39.
Karlığa, Bekir (2009), “Kâtip Çelebî’nin Düşünce Ufku”, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslar arası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM), İstanbul, libris.bahcesehir.edu.tr/yordam.htm?_ac=arama&Alanlar=KATİP+ÇELEBİ
Kâtip Çelebi (1982), Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar, Hazırlayan: Ali Can, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 497, Ankara.
Kaynar, Reşat (1991), Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Kınalızade Ali Efendi (T.Y.), Devlet ve Aile Ahlâkı, Haz. Ahmet Kahraman, Tercüman 1001 Temel Eser 69.
Koçi Bey (1972), Koçi Bey Risalesi, Haz. Zuhuri Danışman, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
Köprülü, Fuad (1984), Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, TTK.
Lewis, Bernard (1975), İstanbul ve Osmanlı Uygarlığı, Varlık Yayınları. Ankara,.
Lewis, Bernard (2009), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş, 2. baskı.
Lütfi Paşa (1982), Asafname, Haz. Ahmet Uğur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Meriç, Ümit (2002), Cevdet Paşa’nın Toplum ve Devlet Görüşü, 4. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul.
Mustafa Nuri Paşa (1979), Netayic Ül-Vukuat, Sadeleştiren: Neşet Çağatay, Cilt: I-II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Mustafa Nuri Paşa (1980), Netayic Ül-Vukuat, Sadeleştiren: Neşet Çağatay, Cilt: III-IV, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Müteferrika, İbrahim (1990), Milletlerin Düzeninde İlmî Usuller (Usûl’ül-Hikem Fî Nizâm’il-Ümem), Sadeleştiren: Ömer Okutan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
Nizamü’l-mülk (1999), Siyâset-nâme, Haz. Mehmet Altay Köymen, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
Ocak, Ahmet Yaşar (2003), Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), 3. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
Okumuş, Ejder (1999), Türkiye’nin Laikleşme Serüveninde Tanzimat, İnsan Yayınları, İstanbul.
Okutan, Ömer (1990), İbrahim Müteferrika, Miletlerin Düzeninde İlmi Usüller, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
Onur, Vedad (1964), Tanzimat Devrinin Büyük ve Unutulmaz Devlet Adamları, Başn Öztuna, Yılmaz (2006), Tanzîmât Paşaları Âlî ve Fuâd Paşalar, Ötüken Yayınları, İstanbul.
Ortaylı, İlber (2001), İmparatorluğun en Uzun Yüzyılı, 9. Baskı İletişim Yayınları, İstanbul.
Öğün, Süleyman Seyfi (2003), “Türk Milliyetçiliğinde Hâkim Millet Kodunun Dönüşümü”, Türkiye Günlüğü Dergisi, s. 53-85.
Reyhan, Cenk (1998), “Türkiye’de Modernleşmenin Kökenleri: Kalemiyye Sınıfı”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 4, Ankara, s. 3-15.
Sadık Rıfat Paşa (1974), “Avrupa Ahvaline Dair Risale”, Müntahabât-ı Âsâr, s. 1-12, Çev. ve Haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I, 1839-1865, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul, s. 27-34.
Sadık Rıfat Paşa (1974), “İdâre-i Hükümetin Bazı Kavâid-i Esâsiyesini Mutazammın Risale”, Müntahabât-ı Âsâr, s. 42-50, Çev. ve Haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I, 1839-1865, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul, s. 35-41.
Sadık Rıfat Paşa (1974), “Risâle-i Ahlâk”, Müntahabât-ı Âsâr, s. 58-61, Çev. ve Haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I, 1839-1865, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul, s. 42-44.
Sadık Rıfat Paşa (1974), “Zeyl-i Risâle-i Ahlâk”, Müntahabât-ı Âsâr, s. 2-37, Çev. ve Haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I, 1839-1865, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul, s. 45-53.
Sakaoğlu, Necdet (1985), Tanzimat’tan Cumhuriyete Tarih Sözlüğü, İletişim Yayınları, İstanbul.
Seyitdanlıoğlu, Mehmet (1996), “Sadık Rıfat Paşa Ve Avrupa’nın Ahvâline Dâir Risâlesi”, Liberal Düşünce Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, s. 115-124.
Şirin, İbrahim (2004), Osmanlı Seyahatnamelerinde Avrupa (1839-1876), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yakınçağ Tarihi) Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
Uğur, Ahmet (1982), Lütfi Paşa, Asafname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Unan, Fahri (2007), “Osmanlı İdare Felsefesinde Adalet”, Adâlet Kitabı, Ed. Bülent Arı ve Selim Aslantaş, T. C. Adelet Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.-105-115.
Unat, Faik Reşit (2008), Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, 4. Baskı, Türk Tarih KurumuYayınları, Ankara.
Yalçınkaya, Mehmed Alaaddin (1994), “Mahmud Raif Efendi As The Chief Secretary Of Yusug Agah Efendi, The First Permanent Ottoman-Turkish Ambassador To London (1793-1797)”, Ankara Üniversitesi-OTAM Dergisi, Sayı: 5, Ankara.
Yalçınkaya, Mehmet Alaaddin (1996), “Osmanlı Zihniyetindeki Değişimin Göstergesi Olarak Sefaretnamelerin Kaynak Defteri”, Ankara Üniversitesi-OTAM Dergisi, Sayı: 7, Ankara.
Yusuf Has Hacib (1994), Kutadgu Bilig, Çev. Reşid Rahmeti Arat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 6. Baskı, Ankara.

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 5 5
Assignment 1 5 5
Final examination 1 6 6
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6