Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Sinemasinda Yeni Eğilimler CUL 534 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p>none</p>
Recommended Optional Courses <p>none</p>
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ASLAN
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA ASLAN,
Course Assistants
Course Category General Training
Course Objective

Purpose of this lecture is examining in detail the new cinema understanding after 1990 in terms of film language and production conditions, analysing characteristics of aesthetic economic and ideological dimension of the new cinema concept from the viewpoint of directors and their cinemas, evaluating this new Turkish cinema field in relation to the other national cinemas and the global economical and political change.

Course Content

The course traits New Turkish Cinema directors and their main films, discusses essential production and distribution features in the economic, aesthetic, ideological context.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 learn essential production dynamics Lecture, Testing, Performance Task,
2 be able to question Turkish cinemas position in the world and its relationship to other national cinemas Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
3 grasp Turkish cinemas leading directors, their cinema concepts and their aesthetic tendencies in their films Lecture, Discussion, Testing, Performance Task,
4 evaluate recent period of Turkish cinema in relation to global economical and geopolitical change Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction, essential components of Turkish Cinema after 90’s
2 Cinema as an industrie and Hollywood
3 Auteur cinema field
4 Dependence and indepence in cinema, national cinemas, art cinema
5 Dependence and indepence in cinema, communication policy
6 Yeşilçam period and film production
7 Turkish cinema in relation to political developments in 70’s and 80’s, Turkish cinema policy after 1990
8 Production process and essential dynamics of film production after 1990
9 Film policies afte 1990
10 production process, New cinema: Nuri Bilge Ceylan
11 New cinema: Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoglu
12 Film festivals and Turkish cinema
13 Eurimages ve Turkish cinema
14 Discussion and final assessment
Resources
Course Notes
Course Resources

Lütfi Akad, Işıkla Karanlık Arasında. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2004.
Hasan Akbulut, Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, Anlatı, Zaman, Mekan. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2005.
Ertekin Akpınar(hzl). 10 Yönetmen ve Türk Sineması. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2005.
Ayça Atikoğlu, “Romanı Dışlayan Film”, ‘Rejisör’ Atıf Yılmaz. Müjde Arslan (drl.). İstanbul: Agora, 2007.
Engin Ayça, “Yeşilçam’a Bakış”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler. Süleymâ Murat Dinçer (hzl.). Ankara: Doruk Yayınları, 1999.
Seçil Büker ve Hasan Akbulut. Yumurta: Ruha Yolculuk. Ankara: Dipnot Yayınları, 2009.
Şükran Kuyucak Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema. 2.Basım. İstanbul: Beta Yayınları, 2000.
Şükran Kuyucak Esen, Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur. İstanbul: Alfa Yayınları, 2002.
Deniz Bayrakdar (hzl.). Türk Film Araştırmaları’nda Yeni Yönelimler 7. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2009.
Burçak Evren, Değişim Döneminde Türk Sineması. İstanbul: Antrakt Sinema Kitapları, 1997.
Rıza Kıraç, Film İcabı, Türk sinemasına İdeolojik Bir Bakış. Ankara: De Ki Yayınları, 2008.
Nigar Pösteki, Yönetmen Sineması. İstanbul: Es Yayınları, 2005.
Nigar Pösteki, 1990 Sonrası Türk Sineması. 2. Basım. İstanbul: Es Yayınları, 2005.
Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi,1998.
Asuman Suner, Hayalet Ev, Yeni Türk Sinemasında Aidiyet Kimlik ve Bellek. İstanbul: Metis Yayınları, 2005. 
Bülent Vardar ve Alim Şerif Onaran (hzl.). 20. Yüzyılın Son Beş Yılında Türk Sineması. İstanbul: Beta Yayınları, 2005.
Feroz Ahmed, Modern Türkiye’nin Oluşumu. 7.Basım. İstanbul: Kaynak Yayınları, 2008.

Pay Ayşe, Yönetmen sineması Zeki Demirkubuz, İstanbul: Küre Yayınları, 2009

Pay Ayşe, Yönetmen sineması Derviş Zaim, İstanbul: Küre Yayınları, 2009

Özön, Nijat. Karagözden Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları. C.1. Ankara: Kitle Yayıncılık,1995.
Özön, Nijat. Karagözden Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları. C.2. Ankara : Kitle Yayıncılık, 1995.
Tuncer, Gülsen. “Düne Bakarak Yarını Kurmak” Türk Sineması Üzerine Düşünceler. Süleymâ Murat Dinçer (drl.). Ankara: Doruk Yayınları, 1996, ss.369-380.
Turgul, Yavuz. “İlahi Çelişki”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler. Süleymâ Murat Dinçer (hzl.). Ankara: Doruk Yayınları, 1996, ss.177-188. 
Ulusay, Nejat. Melez İmgeler, Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar. Ankara: Dost Yayınları, 2008.
Ulusay, Nejat. “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”, Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları: Pazarın Düzenlenmesi, Erişim ve Çeşitlilik. Mine Gencel Bek ve Deirdre Kevin (drl.). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2005. ss.291-332.
Ünal, Ümit.“Bir 13.Cuma Günü, Türk Sineması Üzerine Düşünceler”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler. Süleymâ Murat Dinçer (hzl.). Ankara: Doruk Yayınları, 1996, ss. 292-296 
Bresson, Robert “Sinema Özgürlük Demektir” Salah Birsel (drl.). Türk Dili Dergisi, Sinema Özel Sayısı. Sayı:196, Ocak 1968, ss.448-449.
De Sica, Vittoria. “Sinema Üzerine”. Nijat Özön (çev.). Türk Dili Dergisi, Sinema Özel Sayısı. Sayı:196, Ocak 1968, ss.456-459.
Fellini, Fedorico. “Mesleğim”. Nijat Özön (çev.). Türk Dili Dergisi, Sinema Özel Sayısı. Sayı:196, Ocak 1968, s.469-472.
Görücü, Bülent. “1990’lı Yıllar Türk Sineması’na Bir Bakış”. Yeni İnsan Yeni Sinema. Sayı:1, Bahar 1997, s.32-41.
Gündoğdu, Meral. “Sinemamızda Bir Dönem Kapanırken”. 25.Kare. Sayı: 18, Ocak 1997, ss. 9-14.
Higson, Andrew. “The concept of National Cinema”. Screen. 1989, C.30, Sayı: 4, ss.36- 47.
Işığan, İ.Altuğ. “1970’lerden 1990’lara Türkiye’de Sinema Endüstrisi”. Yeni Film. Sayı:2, Temmuz 2003, s.33-41.
Miller, Toby ve Richard Maxwell. “Küresel Holywood Üzerine, İzleyiciler”, Sebla Küçük (çev.). Yeni İnsan Yeni Sinema. Sayı 15, Bahar / Yaz 2004, ss.90-99.
Erkılıç, Hakan. “Türk Sinemasının Ekonomik Yapısı ve Bu Yapının Sinemamıza Etkileri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Mimar Sinan Üniversitesi SBE, 2003.
Kırel, Serpil. “Kendi Evinde Misafir: Evsizleşen Ulusal Sinemalara Bir Örnek Olarak Türk Sineması”, Kültürel Üretim Alanları: Renkli Atlas. Nurçay Türkoğlu (drl.). İstanbul: Babil Yayınları, 2004, ss.99-124.
Kırel, Serpil. “İran’da Sinema, İran Sineması ve Üretim Dinamikleri ve Anlatıya Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması. Esra Biryıldız ve Zeynep Çetin Erus (drl.). İstanbul: Es Yayınları, 2007, ss.355-417.
Kutlar, Onat. “Varsa Bir Durum, Yapalım Açıkoturum”, Gündemdeki Konu. İstanbul: Mitos, 1995, ss.110-114.
Mattelart, Armand. “European Film Policy and the Response to Hollywood”, World Cinema, Critical Approaches. John Hill ve Pamela Church Gibson (ed.). New York: Oxford University Press, 2000, ss.94-101.
Mutlu, Dilek Kaya.” Türk Sineması Ne? Türk Seyircisi Kim?”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 2. Deniz Derman (hzl.). Övgü Gökçe (drl.). İstanbul: Bağlam, 2001, ss.201-218.
Onaran, Alim Şerif. “Türk Sinemasının Bugünü ve Yarını”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler. Süleymâ Murat Dinçer (hzl.). Ankara: Doruk Yayınları, 1996, ss. 82-93.
Alper, Emin ve Zahit Atam. “1990’lı yıllar ve Türk Sineması”, Görüntü. Sayı: 4, Kış, 1995 /96. Türsak Sinema Yıllığı 1996/97. İstanbul: Türsak Vakfı, ss.100-102.
Ayça, Engin. “Sinemamız Üzerine Bilinenleri Yinelemek”, Cumhuriyet. 19 Temmuz 1996. Türsak Sinema Yıllığı 1996/97. İstanbul: Türsak Vakfı, s.109.
Erdem, Tuna . “Seyirci Döndü”, Radikal İki. Aralık 1996. Türsak Sinema Yıllığı 1996/97, s.122. 
Evren, Burçak. “Sinemamızda Yeni Bir Dönem”, Radikal. 23 Aralık 1996. Türsak Sinema Yıllığı 1996/97. İstanbul: Türsak Vakfı, ss.111-112.
Evren, Burçak. “Sinemalarımıza Sahip Çıkalım”, Finansal Forum. 2 Haziran 2002. Türsak Sinema Yıllığı 2002-2003. İstanbul: Türsak Vakfı. ss.74-75.
Evren, Burçak. “Yeşilçam 1993”, Pazar Postası. 1 Ocak 1994. Türsak Sinema Yıllığı 1993. İstanbul: Türsak Vakfı, ss.37-38.

Week Documents Description size
0 turksinematarihiu128 Türk Sineması 6.62 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the discipline of Cultural Studies. X
2 To have ability to study interdisciplinary and transdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other areas to discipline of Cultural Studies. X
3 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline. X
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X
6 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
7 To be experienced to contribute to Cultural Studies in the institutional and methodological context by scientific studies. X
8 To share his/her academic studies with academia via national and international conferences. X
9 To make a scientific research in the area of Cultural Studies based on an asserted thesis with gaining the habit of acquisition of research and project. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Performance Task (Seminar) 1 20 20
Final examination 1 25 25
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6