Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Introduction To Cultural Studies CUL 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Available Basic Education in the Field
Course Objective

This course aims to introduce the students fundamental theories, debates and discussions in the field of Culturel Studies

Course Content

This course is designed to introduce the students to cultural studies, its major theories, issues and debates. It presents basic theories and methods such as semiology, ethnography, cultural history, critical theory and psychoanalysis and goes through fundamental debates and issues such as texts vs. audiences/readers, hegemony vs. resistance, cultural reproduction and cultural change, gender, race, class and subcultures

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Knows the fundamental theories of the field of cultural studies Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
2 Discusses the relationship between media and mass culture. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
3 Discusses the distinction between public and private spheres. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Knows and discusses the postcolonial theory Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
5 Recognizes the theory of Orientalism and discusses its effects Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
2 Introduction: What is Cultural Studies?
3 Media and Society
4 Visual Culture and technologies
5 Language and Ideologies
6 Cultural Identity and Subjectivity
7 Class, gender and Etnicity
8 Culture and History of modern Thought
9 Colonialism and Postcolonialism
10 Globalization, Local and Global Cultures
11 Orientalism and Cross-Cultural Encounter
12 Public vs Private Sphere
13 Cultural Resistance and Subcultures
14 Discussion
Resources
Course Notes
Course Resources

Adorno, Theodor W. (2007). “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldanışı Olarak Aydınlanma”. Kültür Endüstrisi-Kültür Yönetimi içinde. Çev. N. Ülner, M. Tüzel, E. Gen. İstanbul: İletişim Yayınları: 47-108.

Dellaloğlu, Besim. (2003). “Bir Giriş: Adorno Yüz Yaşında”, Adorno: Kitle, Melankoli,Felsefe, Cogito, Sayı 36, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Slater, Phil. (1998). Frankfurt Okulu. Çev. A. Özden.  İstanbul: Kabalcı Yayınevi

Bottomore, Tom. (2013). Frankfurt Okulu ve Eleştirisi. Çev. Ü. H. Yolsal. İstanbul: SAY yayınları

Bernstein, J. M. (2007). “Sunuş”. Kültür Endüstrisi-Kültür Yönetimi içinde. Çev. N. Ülner, M. Tüzel, E. Gen. İstanbul: İletişim Yayınları: 7-33.

Zipes, Jack. “Frankfurt Okulu ve Kültür Eleştirisi.” Kitle İletişim Kuramları içinde. Der. ve Çev. E. Mutlu. Ankara: Ütopya Yayınevi: 227-232.

Adorno, Theodor W. (2007). “Kültür Endüstrisine Genel Bakış”. Kültür Endüstrisi-Kültür Yönetimi içinde, Çev. N. Ülner, M. Tüzel, E. Gen. İstanbul: İletişim Yayınları: 109-120.

Benjamin, Walter (2002). “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”. Pasajlar, çev: A. Cemal. İstanbul: YKY: 50-86.

Dellaloğlu, Besim. (2012). Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dellaloğlu, Besim. (2007). Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum. İstanbul: SAY Yayıncılık.

Gürbilek, Nurdan (1995). “Sunuş.” Son Bakışta Aşk: Walter Benjamin’den Seçme Yazılar. 2. bsm. İstanbul: Metis Yayınları: 7-38.

Ray, Gene. “Kültür Endüstrisi ve Terör Yönetimi”, Çev: E. Soğancılar, Skopdergi (4). Erişim tarihi: 22/5/2013. http://www.e-skop.com/skopdergi/kultur-endustrisi-ve-teror-yonetimi/1307

Debord, Guy. (2014). Gösteri Toplumu. Çev. A. Ekmekçi, O. Taşkent. 5. Bsm. İstanbul: Ayrıntı Yayınları: 13-40.

Baudrillard, Jean (2014). Simulakralar ve Simulasyon. Çev. O. Adanır. 7. Bsm. İstanbul: Doğu-Batı:13-70.

Baudrillard, Jean. (2006). Sessiz Yığınların Gölgesinde. Çev. O. Adanır. 3. Bsm. İstanbul: Doğu-Batı: 7-24.

Althusser, Louis. (2000). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları.Çev. Y. Alp; M. Özışık. İstanbul: İletişim.

Hall, Stuart (1999). “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”. Medya, İktidar, İdeoloji içinde. Der. ve Çev. M. Küçük. Ankara: Ark Yayınları:77-126.

Hall, S. “Anlamlandırma, Temsil, İdeoloji: Althusser ve Post Yapısalcı Tartışmalar”, Kitle İletişim Kuramları içinde, çev. E. Mutlu. Ankara: Ütopya Yayınevi, 2010:2. Bsk: 359-394.

Scholle, J. David. 1999. “Eleştirel Çalışmalar: İdeoloji Teorisinden İktidar/Bilgiye”, çev. M. Küçük, Medya, İktidar, İdeoloji içinde. İstanbul: Ark Yayınları:267-307.

Foucault, Michel. (1987). Söylemin Düzeni. Çev. T. Ilgaz, Ders Özetleri içinde, çev. S. Hilav, İstanbul: YKY.

Van Dijk, A. Teun. (1999). “Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları”, çev. M. Küçük. Medya, İktidar, İdeoloji  içinde. İstanbul: Ark: 331-395.

Foucault, M. (2007). İktidarın Gözü Seçme Yazılar 4. İstanbul: Ayrıntı yayınları

Bentham, Jeremy. (2008). Panoptikon Gözün İktidarı. İstanbul: Su Yayınları

Arendt, Hannah. (1994). “Kamu ve Özel Alan”, İnsanlık Durumu, çev. B. Sina Şener, İletişim Yayınları, İstanbul: 57-130.

Jürgen Habermas, “Kamusal Alan: Ansiklopedik Bir Makale”, çev. Nuran Erol, Birikim, sayı. 70, İstanbul, Şubat 1995. http://www.birikimdergisi.com/sayi/70/kamusal-alan-ansiklopedik-bir-makale

Habermas, Jürgen. (2003). “Kamunun Toplumsal Yapısının Dönüşümü”, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev. T. Bora-M. Sancar, İstanbul: İletişim Y: 255-308.

Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, çev. S. Durak-A. Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002.

Seyla Benhabib, “Kamu Alanı Modelleri”, çev. Doğan Şahiner, Cogito, sayı. 8, İstanbul, Yaz 1996: 238-58.

Said, Edward W., 1978. Şarkiyatçılık: Batı'nın Şark anlayışları. Çev: Berna Ülner. İstanbul: Metis Yayınları, 2006: 3. Bsk.

Mutman, Mahmut. (2002). “Oryantalizm/Şarkiyatçılık” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 3: Modernleşme ve Batıcılık, Ed. Tanıl Bora, İstanbul: İletişim Yayınları: 189-211.

Mutman, Mahmut. (1996). Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark. der Fuat Keyman, Mahmut Mutman; der. Meyda Yeğenoğlu, İstanbul : İletişim,

Fanon, Frantz. (2007). “Şiddet Üzerine”. Yeryüzünün Lanetlileri içinde, Çev. Şen Süer. İstanbul: Versus Kitap: 41-99.

Mutman, Mahmut “Postkolonyalizm: Ölü Bir Disiplinin Hatıra Defteri”, Toplumbilim, 2010 Ekim:117-

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the discipline of Cultural Studies. X
2 To have ability to study interdisciplinary and transdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other areas to discipline of Cultural Studies. X
3 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline. X
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X
6 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
7 To be experienced to contribute to Cultural Studies in the institutional and methodological context by scientific studies. X
8 To share his/her academic studies with academia via national and international conferences. X
9 To make a scientific research in the area of Cultural Studies based on an asserted thesis with gaining the habit of acquisition of research and project. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 10
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 15 15
Oral Examination 1 2 2
Performance Task (Seminar) 1 5 5
Final examination 1 15 15
Total Workload 143
Total Workload / 25 (Hours) 5.72
dersAKTSKredisi 6