Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Graduation Thesis MLY 900 0 0 + 0 0 120
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADİR ALTINSOY
Course Lecturers Prof.Dr. OZAN YILMAZ,
Course Assistants

Yrd.Doç.Dr. Erkan ATAK

Yrd.Doç.Dr. Gülsen TEZCAN KAYA

Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU

Course Category
Course Objective

Bilimsel amaca hizmet eden, alanında özgün bir araştırmayı ortaya koymak.

Course Content

Belirlenen konu dahilinde tez içeriği  oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, belirli akademik kurallar çerçevesinde tez yazmak ve bunu bilim camiasına sunmak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Explanation of course content
2 Subject detection
3 Content detection
4 Content detection
5 Literature search
6 Literature search
7 Presentation preparation method
8 Presentation preparation method
9 Academic writing rules
10 Academic writing rules
11 Academic writing rules
12 Evaluation and Comparison
13 Presentation and Discussion
14 General Evaluation
Resources
Course Notes <p>Tespit edilen konuya g&ouml;re şekillenmektedir.&nbsp;</p>
Course Resources

SÖZEN M.-TANYELİ U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,İstanbul, 1986.
WÖLFFLLİN, H.,Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985.
HASOL Doğan., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,İstanbul, 1975.
TURANİ Adnan ,Sanat Terimleri Sözlüğü,İstanbul, 1993.
ALAÇAM E., Araştırma ve Yayım İlkeleri, Konya, 1991.
ALTUN A.,Dipnot ve Bibliyografya Esasları, İstanbul, 1986.
DAY R.A., Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, (çev.)Fatoş Dilber, Ankara, 1973.
MÜLAYİM Selçuk., Sanat Tarihi Metodu, İstanbul,1983.

Suut Kemal Yetkin, İslam Sanatı Tarihi, 1954.
Hüsnü Züber, Türk Süsleme Sanatı, 1971.
Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, 1973.
Mandel Gabriele, İslam Sanatının Tanıyalım (Çev. Solmaz Turunç), 1982.
Suut Kemal Yetkin, İslam Ülkelerinde Sanat, 1984.
Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatının ABC’Sİ, 1998.
Yıldız Demiriz, İslam Sanatında Geometrik Süsleme, 2000
Robert Hillenbrand, İslam Sanatı ve Mimarlığı, 2005.
Markus Hattstein, Islam Art and Architecture, 2013.
Lütfi Şeyban, Endülüs, 2014.
Yılmaz Can – Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatı ve Estetiği, 2015.

AHUNBAY, Zeynep., Mimar Sinanın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul: T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü,1986.
AYVANSARAYÎ, H., Hadikat-ül Cevami; Cilt I-II,İstanbul: Matbaa-ı Âmire, 1281.
CANTAY, Gönül., Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2002.
CANTAY, Gönül., Sinan Külliyelerinde Kervansaray Planlaması, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İstanbul: İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1986, s. 87-105.
CANTAY, Gönül., Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları No: 61, 1992.
CANSEVER, Turgut; İslâmda Şehir ve Mimari, İstanbul: Timaş Yayınları, 2006.
CEZAR, Mustafa., Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayını no:9, 1985.
KUBAN, Doğan; 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 100 Soruda Dizisi: 22, 4. Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi,1981.
KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1996.
NECİPOĞLU, Gülru; The Age of Sinan (Architectural Culture in The Otoman Empire), Hong Kong: Reaktion Books Ltd., 2005.
ÖGEL, Semra; Anıtsal Mimari ve Konut Arasındaki İlişkiler Yönünden Sinan Yapılarına Bir Bakış, İstanbul: Doğan Kubana Armağan, Eren Yayıncılık, 1996.

ARSEVEN Celal Esad.,Türk Sanatı Tarihi: Menşeinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel, Resim, Süsleme ve Tezyini Sanatlar,İstanbul: Maarif Basımevi,1971.
ZÜBER Hüsnü., Türk Süsleme Sanatı,İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1971.
ASLANAPA Oktay., Türk Sanatı,İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.
ÖNEY Gönül., Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1978.
ÖGEL Semra., Anadolu Selçuklu sanatı Üzerine Görüşler,İstanbul: Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 1986.
ÖGEL Semra., Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı, 2. Baskı, Ankara: T.T.K. Basımevi, 1987.
MÜLAYİM Selçuk., Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler: Selçuklu Çağı,Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları; 503 Sanat eserleri dizisi; 1, 1982.
MÜLAYİM Selçuk.,Değişimin tanıkları: Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1999.
BARIŞTA H. Örcün., Türk El Sanatları, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 975, 1988.
YETKİN Şerare.,Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi,İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları: 1631,1972
ARIK Rüçhan.,Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 514, 2000.
ASLANAPA Oktay-DURUL Yusuf.,Selçuklu Halıları: Başlangıcından Onaltıncı Yüzyıl Ortalarına Kadar Türk halı Sanatı,İstanbul: Ak Yayınları.
ERGİNSOY Ülker., İslam Maden Sanatının Gelişmesi (başlangıcından Anadolu Selçuklularının sonuna kadar),Ankara: Kültür Bakanlığı, 1978. ÖNEY, Gönül., Beylikler Devri Sanatı, (2. Baskı), Ankara: T.T.K Yayınları, 2007.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 To understand evaluate and comment about economic and fiscal subjects, to equip students with enough skills to solve fiscal problems.
2 To have theoretical knowledge about public economics, fiscal theory, fiscal administration of public sector and budget theory.
3 To demonstrate an understanding of taxation process, calculations of tax burden, etc.
4 An ability to understand subjects of public expenditure and public debt
5 To equip student with the knowledge of law, economics and public finance which will help their employment both in public and private sector
6 Improve strategically approach and provide skills to use statistical research
7 Improve communications and leader skills
8 Teach a foreign language
9 To provide social and ethical values
10 To have knowledge of IT technologies on the subject of public finance
11 Improve communications skills in general.
12 Understands the relationship between theory and practice, and has extensive knowledge in economic issues.
13 Analyzes the theoretical infrastructure and has thorough knowledge of public economy (comparison of private and public economy, the failure of the market and state, efficiency of state intervention) in terms of graphical forms
14
15 Analyzes the theoretical infrastructure and has thorough knowledge of contribution theory and policy (taxation, understanding the taxes and similar incomes, comprehending why tax is applied on certain goods and services, tax ethics, tax psychology, tax evasion and tax avoidance) in terms of graphical methods.
16 Analyzes the theoretical infrastructure and has thorough knowledge fiscal policy (public sector intervention in economy, understanding fiscal policies and tools, interaction of money and fiscal policies, development, budget, structural adjustment, the relationship between income distribution and economic fluctuation, and the relationship between economic issues and fiscal policy) in terms of graphical methods
17 Analyzes the process of taxation systems by using theoretical and legal knowledge on taxation procedures, and compares and interprets different systems.
18 Analyzes the field and other related fields through numerical methods and evaluates the reflection on practice.
19 Produces a scientific publication by thorough examination of an issue in economics either individually or as a team
20 Willing to work in interdisciplinary academic work when economic perspective is necessary
21 Computer literacy (Word,Excel etc.) and ability to use at least two different programs (SPSS, Eviews) in order to make financial analyses
22 Employs economic theory to interpret the cause effect relationship between financial and economic issues
23 Specializes in three different sub-fields of economy which include public economy, public debt, fiscal policy, tax system of Turkey, tax law, structural issues in development and state, budget, fiscal sociology, education economy and health economy.
24 Communicates effectively in a foreign language
25 Employs economic theory to provide an analysis of current events; suggests coherent ideas on economic issues and has the ability to support and defend his/her idea and criticizes others’ ideas consistently
26
27 Students are aware of the social, scientific and psychological ethics of their occupation while taking into account the fact that economics is a social discipline
28 Willing to work in interdisciplinary academic work when economic perspective is necessary
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 1 7 7
Assignment 1 25 25
Final examination 1 25 25
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 120