Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mechanical Behavior Of Materials CMM 623 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SUNAL AHMET PARASIZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective During computation of a design problem or manufacturing processes, it is essential to have knowledge on the mechanical behavior of the selected/utilized material. In this course the aim is the provide a general knowledge on the process, structure, mechanical property and performance correlation of materials, the factors which affect the mechanical behavior of materials and strengthening mechanisms for metals. Furthermore, it is also aimed to provide some general knowledge on material behavior at nano and micro-scale due to their increased importance in engineering applications. The ultimate goal of this course is to increase the confidence of students in utilizing materials in their computational studies in which they participate in this division and in their future studies.
Course Content Strain and stress relationships, elastic and inelastic deformation of materials, crystalline structure and defects, slip in crystals, properties and mechanics of dislocations, strengthening mechanisms, failure mechanisms, material behavior at micro and nano scale.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Explain the materials response to an applied mechanical force at atomic, micro and macro level. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
2 Know the basic properties of dislocations and their interactions with dislocation barriers. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
3 Know the strengthening mechanisms for metals. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
4 Explain the phenomena of particle shearing or formation of Orowan loops during deformation of an age hardening metal alloy. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
5 Know the failure mechanisms of engineering materials. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
6 Know the failure mechanisms of engineering materials. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 General concepts of strain and stress. Elastic and inelastic deformation of materials
2 Concept of thermodynamic stability in materials. Crystalline structure, defects and microstructure in solids.
3 Slip in crystals. Schmid´s law. Lattice rotations during slip. Deformation textures.
4 Properties of dislocations. Partial dislocations and stacking faults.
5 Dislocation Mechanics.
6 Strain hardening and strain gradient hardening.
7 Grain refinement hardening and thermo-mechanical processes of metals.
8 Solid solution and dispersion hardening.
9 Age hardening.
10 Mid-term exam
11 Simple fracture and basics of fracture mechanics, Ductile to brittle transition temperature behavior of metals
12 Fatigue of Metals: Parameters and S-N curves, fatigue crack propagation and prevention of fatigue.
13 Materials behavior at elevated temperature. Prevention of creep failure.
14 Mechanical behavior of materials at micro scale.
Resources
Course Notes Mechanical Behavior of Materials, Thomas H. Courtney, 2005
Course Resources 1. Mechanical Behavior of Materials, William F. Hosford, University of Michigan, Ann Arbor, 20052.
2. Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials,, R.W.Hertzberg, John Wiley, 1989
3. Mechanical Metallurgy, G. Dieter, McGraw Hill,1988
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 12
2. Ödev 12
3. Ödev 12
4. Ödev 14
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Assignment 4 5 20
Final examination 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6